komensky-vlnka-cz.tex /size: 2276 b    last modification: 2021-10-28 13:51
1Nejkrásnějším dílem Božím je svět, všeliké neviditelné Božské věcí viditelné
2ukazující. Nejkrásnější je ale naše duše, jíž je dáno, myšlením zobrazovat ve
3svém nitru svět i~věci veškery. Nejkrásnější je řeč, jejíž pomocí vmalováváme
4všeliké obrazy své duše v~duši druhého. Nejkrásnější je písmo, jímž zachycujeme
5a~natrvalo upevňujeme řeč, samu o~sobě prchavou a~pomíjející, a~jímž jako bychom
6ji zadržovali, aby trvala. Nejkrásnější jsou knihy, písmem ladně sestavené, jimiž
7zpodobenou moudrost posíláme lidem, místně či časově vzdáleným, ba dokonce
8i~pozdnímu potomstvu. Nejkrásnějším darem Božím je vynález tiskových liter, jimž
9se knihy nesmírně rychle rozmnožují.
10
11Sazeč, maje před sebou kasu, naplněnou kovovými literkami, uloženými
12v~přihrádkách, dívá se do rukopisu, postaveného na vidlici tak, aby pohodlně
13viděl, v~levé ruce sázítko, pravou rukou vybírá (z~přihrádek) literky a~skládá je
14do sázítka v~slova: když naplní sloupec, přenáší je na desku. Jakmile pak je
15naplněn počet sloupců pro jednu stranu archu, rozdělí je příložkami, ováže je
16a~stáhne železnými rámy, aby se nerozpadly; a~tím se podle svého mínění své
17povinnosti zhostil.
18
19A~tak tito všichni pracujíce vzájemně vykonávající jakoby hračkou podivuhodné
20dílo, lidem kdysi nepochopitelné, jen když mají všichni to, čeho je přitom
21potřebí, jednak odborné znalosti zbystřené praxí, jednak vytrvalou pozornost
22a~píli. Znalosti: poněvadž třebaže je tiskařství řemeslem, je nejsubtilnějším
23uměním, skládajícím se z~přečetných maličkostí, na něž nutno dávat dobrý pozor.
24Pozornost a~píli: poněvadž zde, kde se stýká tolik maličkostí, velmi snadno se
25něco přihodí, co by dílo rušilo, kdyby se nebdělo.
26
27Tolik ve všeobecnosti o~tom, jak se tisknou knihy vůbec. Jestliže by se naskytla
28otázka, jak vznikají knihy dobré, bude třeba říci, že je žádoucí za prvé rozumně
29sepsaný rukopis, hodný světla a~nikoli tmy; na druhém místě elegantní typy; na
30třetím čistý papír; na čtvrtém pak pozorná práce, aby vše  do poslední čárky
31bylo zřetelné, rozlišené a~správné.
32