ppchtex.mkiv /size: 115 Kb    last modification: 2020-07-01 14:35
1%D \module
2%D  [    file=ppchtex,
3%D    version=1997.03.19,
4%D     title=\CONTEXT\ Extra Modules,
5%D    subtitle=\PPCHTEX\ (Plain Pictex Context cHemie \TEX),
6%D     author=Hans Hagen,
7%D      date=\currentdate,
8%D  suggestions={Tobias Burnus, Dirk Kuypers \& Ton Otten},
9%D   copyright={PRAGMA ADE \& \CONTEXT\ Development Team}]
10%C
11%C This module is part of the \CONTEXT\ macro||package and is
12%C therefore copyrighted by \PRAGMA. See mreadme.pdf for
13%C details.
14
15\endinput
16
17% option=test  => boxes
18%    dummy  => file
19%    final  => file / local run
20%
21% constante van phantom in definitie ONE: \setchemicaltextwidth 300
22%
23% it would be interesting to rewrite this module with todays
24% experiences and new context functionality, maybe ...
25
26% Deze module ondersteunt het zetten van chemische
27% (structuur)formules. Hoewel de macro' zijn afgestemd op
28% CONTEXT, zijn ze ook buiten deze zetomgeving te gebruiken.
29%
30% Dit is, afgezien van updates, de definitieve versie van
31% PPCHTEX. Gebruikersgemak, eenvoud, flexibiliteit, en
32% snelheid zijn inmiddels redelijk geoptimaliseerd. Dit neemt
33% niet weg dat hier en daar nog verbetering mogelijk is. Dit
34% zal dan ook nog gebeuren.
35%
36% Volgende versies zullen tenminste dezelfde functionaliteit
37% hebben. We houden ons natuurlijk het recht voor de kwaliteit
38% van de output te verbeteren. Daarnaast staan nog op het
39% wensenlijstje:
40%
41% - optimaliseren in termen van proces-tijd
42% - aanpassen naamgeving van interne macro's
43% - toevoegen van functionaliteit
44% - in \x!-vorm omzetten van GIVES, TB enz.
45%
46% De mix tussen engels en nederlands lijkt soms verwarrend.
47% Meestal zijn verborgen macro's engels en zichtbare macro's
48% nederlands. Het gebruik van [ ] en { } sluit aan op andere
49% Context-macro's. Hetzelfde geldt voor instellingen en
50% \start-\stop-constructies.
51%
52% De schijnbaar overbodige \bgroup-\egroup constructie
53% garandeert aansluiting bij de Context-macro's voor het
54% plaatsen van figuren, tabellen en andere floats.
55%
56% Binnen Context worden de macro's geladen met
57% \gebruikextras[chemie]. Daarbij wordt een passende melding
58% getoont. Buiten Context genereren we een melding:
59
60\doifundefined{usemodule}
61 {\writestatus{loading}{ConTeXt Chemical Macro's / 1996.3.1}}
62
63% Er kan gebruik worden gemaakt van PiCTeX of PStricks. Een
64% van deze pakketten moet van te voren zijn geladen.
65%
66% \input prepictex.tex (i.g.v. LaTeX)
67% \input pictex.tex
68% \input postpictex.tex (i.g.v. LaTeX)
69%
70% of:
71%
72% \input multido.tex
73% \input pstricks.tex
74% \input pst-plot.tex
75%
76% In \CONTEXT\ kan men de modules m-pictex en m-pstricks
77% gebruiken. De eerste module laad of efficiente wijze PiCTeX
78% en de tweede module koppelt het PSTRICKS kleurmechanisme
79% aan dat van \CONTEXT.
80
81% PSTricks: {-\chemicalangle} instead of {*0}, which produces
82% faulty ps code when \chemicalangle=0
83
84\startcommands dutch english german
85
86  gotochemical: naarchemie    gotochemical  zurchemie
87  setupchemical: stelchemiein   setupchemical  stellechemieein
88  startchemical: startchemie   startchemical  startchemie
89  stopchemical: stopchemie    stopchemical  stopchemie
90 definechemical: definieerchemie definechemical definierechemie
91    chemical: chemie      chemical    chemie
92     toptext: boventekst    toptext     textueber
93     bottext: ondertekst    bottext     textunter
94     midtext: middentekst   midtext     textmitte
95
96\stopcommands
97
98\doifundefined{fiverm} % In the more recent LaTeX versions
99 {\font\fiverm=cmr5 } % \fiverm is no longer (pre)defined.
100
101\newconstant\chemicaldrawingmode
102
103\doifelsedefined{beginpicture}      % PiCTeX
104 {\doifelsedefined{startMPdrawing}
105   {\chemicaldrawingmode\plustwo }  % MetaPost
106   {\chemicaldrawingmode\zerocount}} % raw
107 {\doifelsedefined{psaxes}
108   {\chemicaldrawingmode\plusone }  % PSTricks
109   {\chemicaldrawingmode\plusthree}} % unknown
110
111\ifcase\chemicaldrawingmode
112 \writestatus{ppchtex}{using PiCTeX}
113\or
114 \writestatus{ppchtex}{using PSTricks (still experimental)}
115 \writestatus{ppchtex}{automatic sizing not (yet) supported}
116\or
117 \writestatus{ppchtex}{using PiCTeX and MetaPost}
118\else
119 \writestatus{ppchtex}{load PiCTeX (+pre/post) or PSTricks (+pst_plot) first}
120 \bgroup
121 \read16 to \exit
122 \egroup
123 \expandafter\endinput
124\fi
125
126%I n=Chemie
127%I c=\stelchemiein,\chemie
128%I
129%I Chemische formules kunnen worden gezet met behulp van de
130%I onderstaande commando's:
131%I
132%I buiten $ en $$ :
133%I
134%I  \chemie[segmenten][symbolen]
135%I
136%I  \startchemie[instellingen]
137%I   \chemie...
138%I   \chemie...
139%I  \stopchemie
140%I
141%I en binnen $ en $$:
142%I
143%I  \chemie{}{}
144%I
145%I Voor tekst, uitleg en voorbeelde verwijzen we vooralsnog
146%I naar de handleiding.
147%P
148%I Het gedrag van de macro's kan worden ingesteld met:
149%I
150%I  \stelchemiein[breedte=,hoogte=,links=,rechts=,boven=,
151%I   onder=,korps=,schaal=,status=,assenstelsel=,kader=,
152%I   variant=,optie=,formaat=,tekstformaat=,resolutie=,
153%I   offset=,letter=]
154%I
155%I Structuren kunnen worden voorgedefinieerd met het commando
156%I
157%I  \definieerchemie[naam]{\chemie...}
158
159%S \startsetup
160%S  \command
161%S   [\!stelchemiein]
162%S  \type
163%S   [\c!vars!]
164%S  \variable
165%S   [\c!breedte]
166%S   [\c!number!,\v!passend]
167%S   [0]
168%S  \variable
169%S   [\c!hoogte]
170%S   [\c!number!,\v!passend]
171%S   [0]
172%S  \variable
173%S   [\c!links]
174%S   [\c!number!]
175%S   [0]
176%S  \variable
177%S   [\c!rechts]
178%S   [\c!number!]
179%S   [0]
180%S  \variable
181%S   [\c!boven]
182%S   [\c!number!]
183%S   [0]
184%S  \variable
185%S   [\c!onder]
186%S   [\c!number!]
187%S   [0]
188%S  \variable
189%S   [\c!resolutie]
190%S   [\c!number!]
191%S   [\outputresolution]
192%S  \variable
193%S   [\c!korps]
194%S   [10pt,11pt,12pt]
195%S   [\bodyfontsize]
196%S  \variable
197%S   [\c!schaal]
198%S   [\v!klein,\v!middel,\v!groot]
199%S   [\v!middel]
200%S  \variable
201%S   [\c!formaat]
202%S   [\v!klein,\v!middel,\v!groot]
203%S   [\v!groot]
204%S  \variable
205%S   [\c!tekstformaat]
206%S   [\v!klein,\v!middel,\v!groot]
207%S   [\v!groot]
208%S  \variable
209%S   [\c!status]
210%S   [\v!start,\v!stop]
211%S   [\v!start]
212%S  \variable
213%S   [\c!kader]
214%S   [\v!aan,\v!uit]
215%S   [\v!uit]
216%S  \variable
217%S   [\c!assenstelsel]
218%S   [\v!aan,\v!uit]
219%S   [\v!uit]
220%S  \variable
221%S   [\c!optie]
222%S   [\v!test]
223%S   []
224%S  \variable
225%S   [\c!variant]
226%S   [1,2]
227%S   [1]
228%S  \variable
229%S   [\c!offset]
230%S   [HIGH,LOW]
231%S   [LOW]
232%S  \variable
233%S   [\c!letter]
234%S   [\c!command!]
235%S   [\rm]
236%S \stopsetup
237
238%S \startsetup
239%S  \command
240%S   [\v!startchemie]
241%S  \type
242%S   [\c!vars!\c!stp!]
243%S  \inheritvariable
244%S   [\v!stelchemiein]
245%S   []
246%S \stopsetup
247
248%S \startsetup
249%S  \command
250%S   [\v!chemie]
251%S  \type
252%S   [\c!vals!\c!vals!]
253%S  \value
254%S   [\c!list!]
255%S   []
256%S  \value
257%S   [\c!list!]
258%S   []
259%S \stopsetup
260
261%S \startsetup
262%S  \command
263%S   [definieerchemie]
264%S  \type
265%S   [\c!val!\c!arg!]
266%S  \value
267%S   [\c!text!]
268%S   []
269%S \stopsetup
270
271\unprotect
272
273% Om te voorkomen dat sub- en superscripts botsen passen we
274% wat fontdimen's aan (Knuth, The TeXBook, p179). Helaas
275% kunnen deze instellingen niet lokaal worden gehouden door
276% groeperen, vandaar dat een en ander moet worden geset én
277% gereset.
278%
279% Er dient een relatie te worden gelegd met de afmetingen
280% van de letters. In een eerdere versie werden daartoe de
281% \fontdimen's opgehoogd. Omdat dit problemen gaf bij
282% scaled fonts, is bij nader inzien gekozen voor de
283% onderstaande oplossing, waarbij de nieuwe waarden worden
284% afgeleid van de x-height (\fontexheight). De factor 0.70
285% is min of meer experimenteel vastgesteld. Soms worden de
286% regels iets verder uit elkaar gezet. Jammer. Italic fonts
287% hebben grotere cijfers en vallen min of meer uit de boot.
288
289\newif\ifloweredsubscripts % this will be redone in the mkiv ways
290
291\def\setsubscripts
292 {\def\dosetsubscript##1##2##3%
293   {\dimen0=##3\fontexheight##2%
294   \setxvalue{@@\string##1\string##2}{\the##1##2\relax}%
295   ##1##2=\dimen0\relax}%
296  \def\dodosetsubscript##1##2%
297   {\dosetsubscript{##1}{\textfont    2}{##2}%
298   \dosetsubscript{##1}{\scriptfont   2}{##2}%
299   \dosetsubscript{##1}{\scriptscriptfont2}{##2}}%
300  %dodosetsubscript\mathsupnormal {?}%
301  \dodosetsubscript\mathsubnormal {.7}%
302  \dodosetsubscript\mathsubcombined{.7}%
303  \global\loweredsubscriptstrue}
304
305\def\resetsubscripts
306 {\ifloweredsubscripts
307   \def\doresetsubscript##1##2%
308    {\dimen0=\getvalue{@@\string##1\string##2}\relax
309    ##1##2=\dimen0}%
310   \def\dodoresetsubscript##1%
311    {\doresetsubscript{##1}{\textfont2}%
312    \doresetsubscript{##1}{\scriptfont2}%
313    \doresetsubscript{##1}{\scriptscriptfont2}}%
314   %dodoresetsubscript\mathsupnormal
315   \dodoresetsubscript\mathsubnormal
316   \dodoresetsubscript\mathsubcombined
317   \global\loweredsubscriptsfalse
318  \fi}
319
320\ifx\Umathchar\undefined \else
321  % for the moment we nil them, soon we will have a proper
322  % way to deal with this
323  \let\setsubscripts \relax
324  \let\resetsubscripts\relax
325\fi
326
327\def\doresetsubscripts
328 {\resetsubscripts}
329
330\def\sethighsubscripts
331 {\resetsubscripts
332  \let\dosetsubscripts=\relax}
333
334\def\setlowsubscripts
335 {\def\dosetsubscripts{\setsubscripts}}
336
337\setlowsubscripts
338
339\newcount\horchemical % t.z.t. \newcounter
340\newcount\verchemical % t.z.t. \newcounter
341\newcount\txtchemical % t.z.t. \newcounter
342\newcount\levchemical % t.z.t. \newcounter
343
344\newif\ifinchemical      \inchemicalfalse
345\newif\iffixedchemical     \fixedchemicalfalse
346
347\newbox\chemicalsymbols
348
349% Eigenlijk moeten de constanten en variabelen in cont-nl.tex
350% staan. Dit pakket is echter relatief onafhankelijk van CONTEXT.
351
352\definesystemvariable {chemical}
353
354\definesystemconstant {chemical}
355
356\definesystemconstant {translate}
357\definesystemconstant {distance}
358\definesystemconstant {mirror}
359\definesystemconstant {rotate}
360\definesystemconstant {substitute}
361\definesystemconstant {angle}
362
363\definesystemconstant {executechemical}
364\definesystemconstant {chemicaltextelement}
365\definesystemconstant {chemicallinesegment}
366\definesystemconstant {chemicalcircsegment}
367
368\def\chemicalspace   {\quad}
369
370% begin van experiment:
371%
372% De onderstaande twee macro's kunnen worden gebruikt voor
373% bijvoorbeeld een interactiemechanisme.
374%
375% \localgotochemical  {verwijzing} {tekst}
376% \localthisischemical {verwijzing}
377
378\def\dowithchemical%
379 {}
380
381\def\localgotochemical#1#2{\gotobox{#2}[#1]}
382\def\localthisischemical#1{\pagereference[#1]}
383
384% eind van experiment
385
386\def\setchemicalmaximum #1
387 {\def\maxchemical{#1}}
388
389\def\doifchemicalnumber#1#2#3%
390 {\doifelsenumber{#1}
391   {\ifnum#1>\maxchemical\relax
392    \writestatus{ppchtex}{number #1 is skipped}%
393   \else
394    #3%
395   \fi}
396   {\unknownchemical{#2}}}%
397
398\newif\ifsmallchemicaltext
399
400\let\@@localchemicalstyle\empty
401
402\unexpanded\def\setupchemicalformat[#1]%
403 {\processaction
404   [\getvalue{#1\c!size}]
405   [ \v!small=>\def\@@localchemicalformat{\scriptscriptstyle},
406    \v!medium=>\def\@@localchemicalformat{\ifsmallchemicaltext\scriptscriptstyle\else\scriptstyle\fi},
407     \v!big=>\def\@@localchemicalformat{\ifsmallchemicaltext\scriptstyle\else\textstyle\fi},
408   \s!unknown=>\def\@@localchemicalformat{\getvalue{#1\c!size}}]%
409  \processaction
410   [\getvalue{#1\c!textsize}]
411   [ \v!small=>\def\@@localchemicalstyle{\scriptscriptstyle},
412    \v!medium=>\def\@@localchemicalstyle{\ifsmallchemicaltext\scriptscriptstyle\else\scriptstyle\fi},
413     \v!big=>\def\@@localchemicalstyle{\ifsmallchemicaltext\scriptstyle\else\textstyle\fi},
414   \s!unknown=>\def\@@localchemicalstyle{\getvalue{#1\c!textsize}}]%
415  \processaction
416   [\getvalue{#1\c!scale}]
417   [ \v!small=>\def\@@localchemicalscale{500},
418    \v!medium=>\def\@@localchemicalscale{625},
419     \v!big=>\def\@@localchemicalscale{750},
420   \s!unknown=>\def\@@localchemicalscale{\getvalue{#1\c!scale}}]}
421
422\def\@@currentchemicalformat
423 {\ifinchemical
424   \@@localchemicalformat
425  \else
426   \@@localchemicalstyle
427  \fi}
428
429\def\dosetupchemical[#1]%
430 {\getparameters[\??chemical\s!chemical][#1]%
431  \doifelse{\@@chemicalchemicaloffset}{LOW}
432   {\setlowsubscripts}
433   {\sethighsubscripts}%
434  \setupchemicalformat[\??chemical\s!chemical]%
435  \ignorespaces}
436
437\unexpanded\def\setupchemical
438 {\dosingleargument\dosetupchemical}
439
440\def\@@dochemicalstyle%    % default mapping
441 {\@@chemicalstyle}
442
443\def\@@dochemicalcolor%    % no mapping yet
444 {}
445
446\def\@@chemicalstyle     % $inner-style$ % (overloaded)
447 {\@@chemicalchemicalstyle} % $$outer-style$$
448
449\def\@@writechemicalstate#1#2%
450 {}
451
452\def\@@beginchemicallocalpicture
453 {\ifcase\chemicaldrawingmode
454   \beginpicture
455  \or
456   \pspicture(0,0)(0,0) % is this permitted ?
457  \or
458   \pushMPdrawing
459   \startMPdrawing
460    %prologues := 1 ;
461    %input mp-tool ;
462    u := 10*\@@chemicalunit;
463    bboxmargin := 0pt ;
464    pickup pencircle scaled 2u ; % ???
465   \stopMPdrawing
466   \beginpicture
467  \fi}
468
469\def\@@endchemicallocalpicture#1#2%
470 {\ifcase\chemicaldrawingmode
471   \endpicture
472  \or
473   \endpspicture
474  \or
475   \resetchemicalcoordinates
476   \setbox2\hbox{\ignoreMPboxdepth\getMPdrawing}%
477   \wd2\zeropoint
478   \ht2\zeropoint
479   \dp2\zeropoint
480   \put {\box2} at 0 0
481   \endpicture
482   \popMPdrawing
483  \fi}
484
485\def\@@beginchemicalpicture#1#2#3#4%
486 {\ifnum\chemicaldrawingmode=1
487   \pspicture(#1,#3)(#2,#4)%
488   \def\account##1##2{}%
489   \psaxes[axesstyle=none,labels=none,ticks=none](#1,#3)(#2,#4)%
490  \else
491   \beginpicture
492   \setplotarea
493    x from {#1} to {#2},
494    y from {#3} to {#4}
495   \iffixedchemical
496    \accountingon
497    \def\account##1##2%
498     {\put {} at {##1} {##2} }%
499   \else
500    \accountingoff
501    \def\account##1##2{}%
502   \fi
503  \fi
504  \ignorespaces}
505
506\def\@@endchemicalpicture%
507 {\ifcase\chemicaldrawingmode
508   \put {\box\chemicalsymbols} at 0 0 % elders
509   \endpicture
510  \or
511   \rput(0,0){\box\chemicalsymbols}%
512   \endpspicture
513  \or
514   \put {\box\chemicalsymbols} at 0 0 % elders
515   \ifMPdrawingdone
516    \resetchemicalcoordinates
517    \setbox2\hbox{\ignoreMPboxdepth\getMPdrawing}%
518    \wd2\zeropoint
519    \ht2\zeropoint
520    \dp2\zeropoint
521    \put {\box2} at 0 0 %
522   \fi
523   \endpicture
524  \fi}
525
526\def\@@setchemicalcoordinatesystem#1%
527 {\edef\@@chemicalunit{#1}%
528  \ifcase\chemicaldrawingmode
529   \setcoordinatesystem units <\@@chemicalunit,\@@chemicalunit> %
530  \or
531   \psset{unit=\@@chemicalunit}%
532  \or
533   \setcoordinatesystem units <\@@chemicalunit,\@@chemicalunit> %
534   \startMPdrawing
535   %input mp-tool ;
536   %prologues := 1 ;
537    u := 10*#1;
538    bboxmargin := 0pt ;
539    pickup pencircle scaled 2u ; % ???
540   \stopMPdrawing
541  \fi}
542
543\ifx\MPdivten\undefined % hack to prevent overflows in mp
544  \def\MPdivten[#1]{\withoutpt\the\dimexpr#1pt/10\relax}
545\fi
546
547\def\@@setchemicalaxis#1#2#3#4%
548 {\ifcase\chemicaldrawingmode
549   \axis
550    bottom shiftedto y=0
551    ticks from {#1} to {#2} by 500 /
552   \axis
553    left shiftedto x=0
554    ticks from {#3} to {#4} by 500 / %
555  \or
556   \psaxes[labels=none,Dx=500,Dy=500](0,0)(#1,#3)(#2,#4)%
557  \or
558   \global\MPdrawingdonetrue
559   % we need to div beforehand because of mp limitations
560   \startMPdrawing
561    x1 := \MPdivten[#1]u ; x2 := \MPdivten[#2]u;
562    y1 := \MPdivten[#3]u ; y2 := \MPdivten[#4]u;
563    draw z1--(x2,y1)--z2--(x1,y2)--cycle ;
564    d := 50u ; dd := 10u ;
565    draw (x1,0)--(x2,0) ;
566    draw (0,y1)--(0,y2) ;
567    for i=d step -d until x1: draw (i,dd)--(i,-dd) ; endfor ;
568    for i=d step d until x2: draw (i,dd)--(i,-dd) ; endfor ;
569    for i=d step -d until y1: draw (-dd,i)--(dd,i) ; endfor ;
570    for i=d step d until y2: draw (-dd,i)--(dd,i) ; endfor ;
571   \stopMPdrawing
572  \fi}
573
574\def\@@setsecondchemicalplotsymbol%
575 {\ifcase\chemicaldrawingmode
576   \!!widtha=50.8mm
577   \divide\!!widtha by \@@chemicalresolution\relax
578   \plotsymbolspacing=\!!widtha
579   \setplotsymbol({\vrule\s!height\!!widtha\s!width\!!widtha})%
580  \fi}
581
582% Something for Dirk:
583
584\newcount \currentchemical
585
586%\newif  \ifskipchemical
587
588\def\setchemicaldimensions#1#2#3%
589 {\bgroup
590  \global\advance\currentchemical by 1
591  \dimen0=#1\relax
592  \dimen2=#2\relax
593  \dimen4=#3\relax
594  \setxvalue{chemical::\the\currentchemical}%
595   {\noexpand\docommand{\the\dimen0}{\the\dimen2}{\the\dimen4}}%
596  \egroup}
597
598\ifx\normalchemicalframe\undefined
599 \let\normalchemicalframe\hbox % hook for educational purposes
600\fi
601
602\unexpanded\def\complexstartchemical[#1]%
603 {\copyparameters
604   [\??chemical][\??chemical\s!chemical]
605   [\c!width,\c!height,\c!left,\c!right,\c!top,\c!bottom,
606   \c!bodyfont,\c!size,\c!scale,\c!state,\c!frame,\c!axis,\c!factor,
607   \c!location,\c!option,\c!alternative,\c!resolution,\c!offset,\c!style,
608   \c!color,\c!rulecolor,\c!rulethickness]%
609  \getparameters
610   [\??chemical]
611   [#1]%
612  %
613  \setupchemicalformat[\??chemical]%
614  %
615  \ifnum\chemicaldrawingmode=2
616   \resetMPdrawing
617  \fi
618  %
619  \doif{\@@chemicalalternative}{2}
620   {\@@setsecondchemicalplotsymbol}%
621  %
622  \doif{\@@chemicalaxis}\v!on
623   {\let\chemicalframe\hbox}%
624  %
625  \!!counta=250000
626  \divide\!!counta by \@@localchemicalscale
627  \!!widtha=\@@chemicalbodyfont
628  \divide\!!widtha by \!!counta
629  \@@setchemicalcoordinatesystem{\the\!!widtha}%
630  %
631  % \!!counta = -x   \!!countc = -y
632  % \!!countb = +x   \!!countd = +y
633  %
634  \def\calculateaxis##1##2##3##4##5%
635   {##1=##3\relax
636   ##2=##4\relax
637   \ifnum##5=0
638    \ifnum##3=0
639     \ifnum##4=0
640      ##1=2000
641      ##2=2000
642      \fi
643    \fi
644   \else
645    \ifnum##3=0
646     \ifnum##4=0
647      ##1=##5\relax
648      \divide##1 by 2
649      ##2=##1\relax
650     \else
651      ##1=##5\relax
652      \advance##1 by -##2\relax
653     \fi
654    \else
655     \ifnum##4=0
656      ##2=##5\relax
657      \advance##2 by -##1\relax
658     \fi
659    \fi
660   \fi}%
661  \fixedchemicalfalse
662  \doif\@@chemicalwidth\v!fit
663   {\edef\@@chemicalwidth
664    {\ifnum\chemicaldrawingmode=1 2000 \else 1 \fi}%
665   \fixedchemicaltrue}%
666  \doif\@@chemicalheight\v!fit
667   {\edef\@@chemicalheight
668    {\ifnum\chemicaldrawingmode=1 2000 \else 1 \fi}%
669   \fixedchemicaltrue}%
670  \doifelse\@@chemicallocation\v!intext
671   {\!!counta=0 \!!countb=0
672   \!!counta=0 \!!countd=0 }
673   {\calculateaxis
674    \!!counta\!!countb
675    \@@chemicalleft\@@chemicalright\@@chemicalwidth
676   \calculateaxis
677    \!!countc\!!countd
678    \@@chemicalbottom\@@chemicaltop\@@chemicalheight}%
679  %
680  \edef\@@chemheight  {\the\!!countc}%
681  \edef\@@chemdepth   {\the\!!countd}%
682  \edef\@@chemicaltop  {\the\!!countc}%
683  \edef\@@chemicalbottom{\the\!!countd}%
684  %
685  \doifelseinset\v!on{\@@chemicalframe,\@@chemicalaxis}
686   {\def\@@chemicalborder{\chemicalframe}}
687   {\def\@@chemicalborder{\normalchemicalframe}}%
688  %
689  \setbox0=\hbox\bgroup  % this was a \vbox which took \hsize
690  %
691  \@@beginchemicalpicture
692   {-\the\!!counta}{\the\!!countb}
693   {-\the\!!countc}{\the\!!countd}%
694  \doif{\@@chemicalstate}\v!start
695   {\doif\@@chemicalaxis\v!on
696    {\@@setchemicalaxis
697      {-\the\!!counta}{\the\!!countb}
698      {-\the\!!countc}{\the\!!countd}}}%
699  \doifelse\@@chemicaloption\v!test
700   {\def\@@writechemicalstate##1##2%
701    {\convertargument##2\to\ascii
702     \writestatus{##1}{\ascii}}}
703   {\def\@@writechemicalstate##1##2{}}%
704  \ignorespaces}
705
706\def\dostartchemical%
707 {\catcode`\^=\superscriptcatcode% t.b.v. \enableduplication
708  \catcode`\_=\subscriptcatcode % t.b.v. de zekerheid
709  \begingroup
710  \inchemicaltrue
711  \def\toptext##1{\gdef\thetoptext{##1}\ignorespaces}\toptext{}%
712  \def\bottext##1{\gdef\thebottext{##1}\ignorespaces}\bottext{}%
713  \def\midtext##1{\gdef\themidtext{##1}\ignorespaces}\midtext{}%
714  \def\@@chemicalpostponed{}%
715  \complexorsimpleempty\startchemical}
716
717\unexpanded\def\startchemical
718 {\bgroup % t.b.v. ungrouped floats
719  \dostartchemical}
720
721\unexpanded\def\stopchemical
722 {\checkchemicalpicture
723  \@@endchemicalpicture
724  \egroup
725  \ifnum\chemicaldrawingmode=1
726   \dimen0=\@@chemicalunit
727   \setbox0=\hbox{\lower\@@chemdepth\dimen0\box0}%
728   \ht0=\@@chemheight\dimen0
729   \dp0=\@@chemdepth\dimen0
730  \fi
731  \dimen0=\ht0
732  \advance\dimen0 by \dp0
733  \inchemicalfalse % enables \chemie{} in text
734  \setbox4=\alignedchemical\themidtext
735  \setbox6=\alignedchemical\thetoptext
736  \setbox8=\alignedchemical\thebottext
737  \setbox4=\hbox to \wd0
738   {\strut\hss$\vcenter{\box4}$\hss}%
739  \setbox2=\vbox to \dimen0
740   {\hbox to \wd0{\strut\hss\box6\hss}
741   \vfill
742   \hbox to \wd0{\strut\hss\box8\hss}
743   \vss}% disables the depth
744  \wd0=0pt \wd4=0pt
745  \ht2=\ht0 \dp2=\dp0
746  \ht4=\ht0 \dp4=\dp0
747  \@@chemicalborder{\box0\box4\box2}% text on top of chemicals
748  \endgroup
749  \ignorespaces
750  \egroup}         % t.b.v. ungrouped floats
751
752\def\alignedchemical#1%
753 {\vtop
754   {\def\par{\egroup\hbox\bgroup\strut}%
755   \let\\=\par
756   \let\endgraf=\par
757   \hbox\bgroup\strut#1\egroup}}
758
759% \setchemicalcoordinates{#1}{#2}
760%
761% #1: verplaatsing in x-richting
762% #2: verplaatsing in y-richting
763
764\newif\ifchemicaldirection
765
766\def\checkchemicaldirection#1#2%
767 {\ifchemicaldirection
768   \ifnum#1>0 \advance\horchemical -\chemicaldirection \fi
769   \ifnum#1<0 \advance\horchemical +\chemicaldirection \fi
770   \ifnum#2>0 \advance\verchemical -\chemicaldirection \fi
771   \ifnum#2<0 \advance\verchemical +\chemicaldirection \fi
772   \chemicaldirectionfalse
773  \fi}
774
775\def\processchemicaldirection%
776 {\chemicaldirectiontrue\processchemicaltranslate}
777
778\def\setchemicalcoordinates#1#2%
779 {\advance\horchemical #1\relax
780  \advance\verchemical #2\relax
781  \checkchemicaldirection{#1}{#2}%
782  \!!counta=-\horchemical\edef\chemicalxoffset{\the\!!counta}%
783  \!!countb=-\verchemical\edef\chemicalyoffset{\the\!!countb}%
784  \ifnum\chemicaldrawingmode=1
785   % njet
786  \else
787   \setcoordinatesystem point at {\the\horchemical} {\the\verchemical}
788  \fi}
789
790\def\resetchemicalcoordinates
791 {\horchemical=0
792  \verchemical=0
793  \edef\chemicalxoffset{0}%
794  \edef\chemicalyoffset{0}%
795  \ifnum\chemicaldrawingmode=1
796   % njet
797  \else
798   \setcoordinatesystem point at 0 0
799  \fi}
800
801\def\restorechemicalcoordinates
802 {%\writestatus{ppchtex}{restoring \the\horchemical,\the\verchemical}%
803  \edef\chemicalxoffset{\the\horchemical}%
804  \edef\chemicalyoffset{\the\verchemical}%
805  \ifnum\chemicaldrawingmode=1
806   % njet
807  \else
808   \setcoordinatesystem point at {\the\horchemical} {\the\verchemical}
809  \fi}
810
811\def\setchemicaltranslate #1 #2 #3
812 {\setvalue{\s!translate#1}{\setchemicalcoordinates{#2}{#3}}}
813
814\def\processchemicaltranslate#1%
815 {\def\doprocess[##1##2]%
816   {\doifchemicalnumber{##1}{MOV#1}
817    {\ifnum##1=0
818      \def\chemicaloffset{0}% incompatible change
819      \resetchemicalcoordinates
820     \else
821      \getvalue{\s!translate##1}%
822      \dochemicaloffset{##1}%
823      \def\chemicaloffset{0}%
824     \fi}}%
825  \doprocess[#1]}
826
827\def\setchemicaldistance #1
828 {\setvalue{\s!distance1}{\setchemicalcoordinates{-#1}{ 0}}%
829  \setvalue{\s!distance2}{\setchemicalcoordinates{ 0}{ #1}}%
830  \setvalue{\s!distance3}{\setchemicalcoordinates{ #1}{ 0}}%
831  \setvalue{\s!distance4}{\setchemicalcoordinates{ 0}{-#1}}}
832
833\def\setchemicaldirection #1
834 {\def\chemicaldirection{#1}}
835
836\def\processchemicaldistance#1%
837 {\def\doprocess[##1##2]%
838   {\doifchemicalnumber{##1}{ADJ#1}
839    {\ifnum##1=0
840      \resetchemicalcoordinates
841     \else
842      \def\@@chemicalpostponed{\getvalue{\s!distance##1}}%
843      \@@chemicalpostponed
844     \fi}}%
845  \doprocess[#1]}
846
847\def\setchemicalsubstitute #1
848 {\setvalue{\s!substitute1}{\setchemicalcoordinates{-#1}{ 0}}%
849  \setvalue{\s!substitute2}{\setchemicalcoordinates{ 0}{ #1}}%
850  \setvalue{\s!substitute3}{\setchemicalcoordinates{ #1}{ 0}}%
851  \setvalue{\s!substitute4}{\setchemicalcoordinates{ 0}{-#1}}}
852
853\def\processchemicalsubstitute#1%
854 {\def\doprocess[##1##2]%
855   {\doifchemicalnumber{##1}{SUB#1}
856    {\ifnum##1=0
857      \resetchemicalcoordinates
858     \else
859      \def\@@chemicalpostponed{\getvalue{\s!substitute##1}}%
860      \@@chemicalpostponed
861     \fi}}%
862  \doprocess[#1]}
863
864% Het is mogelijk een offset of move meerdere malen uit te
865% voeren, door een nummer voor het commando te plaatsen.
866
867\def\chemicalrepeat    {1}
868
869\def\redoprocesschemical[#1#2]%
870 {\doifelseinstring{#1}{0123456789.}
871   {\edef\chemicalrepeat{\chemicalrepeat#1}%
872   \redoprocesschemical[#2]}
873   {\processchemical[#1#2]%
874   \def\chemicalrepeat{1}}}
875
876\def\doprocesschemical[#1#2]#3%
877 {\doifelseinstring{#1}{0123456789.}
878   {\def\chemicalrepeat{#1}%
879   \redoprocesschemical[#2]}
880   {#3}}
881
882% \dochemicaloffset{#1}
883%
884% #1: binding
885
886\def\chemicaloffset{0}
887
888\def\processchemicaloffset#1%
889 {\dimen0=62500 sp % real calc on cardinals, funny number
890  \dimen0=\chemicalrepeat\dimen0
891  \divide\dimen0 by \@@localchemicalscale
892  \!!counta=\dimen0
893  \def\doprocess[##1##2]%
894   {\doifelseinstring{##1}{128}
895    {\edef\chemicaloffset{\the\!!counta}}
896    {\doifelseinstring{##1}{456}
897      {\edef\chemicaloffset{-\the\!!counta}}
898      {\doifelse{##1}{0}
899       {\edef\chemicaloffset{0}}
900       {\unknownchemical{OFF#1}}}}}%
901  \doprocess[#1]}
902
903\def\dochemicaloffset#1%
904 {\ifnum\chemicaloffset=0
905   \def\undochemicaloffset{}%
906  \else
907   \setchemicalcoordinates{-\chemicaloffset}{0}%
908   \def\undochemicaloffset%
909    {\setchemicalcoordinates{\chemicaloffset}{0}%
910    \def\undochemicaloffset{}}%
911  \fi}
912
913\def\processchemicalphantom#1#2%
914 {\setbox0=\hbox
915   {\def\splitoff##1????{##1}%
916   $\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalformat\splitoff#2}$}%
917  \dimen0=.25\wd0
918  \divide\dimen0 by \@@localchemicalscale
919  \!!counta=\dimen0
920  \doifelseinstring{#1}{128}
921   {\edef\chemicaloffset{\the\!!counta}}
922   {\doifelseinstring{#1}{456}
923    {\edef\chemicaloffset{-\the\!!counta}}
924    {\doifelse{#1}{0}
925      {\edef\chemicaloffset{0}}
926      {\unknownchemical{OF#1:#2}}}}}
927
928% \dosetchemicalrotation{#1}{#2}
929%
930% #1: cos(phi)
931% #2: sin(phi)
932
933\def\chemicalrotation  {1}
934\def\chemicalangle   {0}
935\def\chemicalxoffset  {0}
936\def\chemicalyoffset  {0}
937
938\def\setchemicalmirror#1%
939 {\setvalue{\s!mirror#1}{*}}
940
941\def\resetchemicalmirror#1%
942 {\resetvalue{\s!mirror#1}}
943
944\def\togglechemicalmirror#1%
945 {\doifelse{\getvalue{\s!mirror#1}}{*}
946   {\resetchemicalmirror{#1}}
947   {\setchemicalmirror{#1}}}
948
949\def\setchemicalrotation #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
950 {\setvalue{\s!rotate1.#1}{\dosetchemicalrotation{#2}{#3}}%
951  \setvalue{\s!rotate2.#1}{\dosetchemicalrotation{#4}{#5}}%
952  \setvalue{\s!rotate3.#1}{\dosetchemicalrotation{#6}{#7}}%
953  \setvalue{\s!rotate4.#1}{\dosetchemicalrotation{#8}{#9}}}
954
955\def\setchemicalangle #1 #2 #3 #4 #5
956 {\setvalue{\s!angle1.#1}{\dosetchemicalangle{#2}}%
957  \setvalue{\s!angle2.#1}{\dosetchemicalangle{#3}}%
958  \setvalue{\s!angle3.#1}{\dosetchemicalangle{#4}}%
959  \setvalue{\s!angle4.#1}{\dosetchemicalangle{#5}}}
960
961\def\chemicalrotate[#1]%
962 {\doifelsedefined{\s!mirror#1}
963   {\getvalue{\s!rotate\chemicalrotation.#1\getvalue{\s!mirror#1}}%
964   \getvalue{\s!angle\chemicalrotation.#1\getvalue{\s!mirror#1}}}
965   {\getvalue{\s!rotate\chemicalrotation.#1}%
966   \getvalue{\s!angle\chemicalrotation.#1}}}
967
968\def\dosetchemicalangle#1%  zwak zie onder
969 {\def\chemicalangle{#1}}
970
971\def\dosetchemicalrotation#1#2%
972 {\ifnum\chemicaldrawingmode=1
973   % njet
974  \else
975   \startrotation by {#1} {#2} %% \stoprotation (t.b.v. testen)
976  \fi}
977
978\def\doresetchemicalrotation
979 {\ifnum\chemicaldrawingmode=1
980   % njet
981  \else
982   \stoprotation
983  \fi}
984
985\def\processchemicalrotation#1%
986 {\def\doprocess[##1##2]%
987   {\doifelsenumber{##1}
988    {\def\chemicalrotation{##1}}
989    {\unknownchemical{ROT#1}}}%
990  \doprocess[#1]}
991
992% \filtertextelement[#1][#2][#3][#4]
993%
994% #1: volgnummer
995% #2: offset in uitlijningen
996% #3: lijst met uitlijningen -> \chemicalloca
997% #4: lijst met teksten   -> \chemicaltext
998
999\def\setchemicallocation#1%
1000 {\doifelse{#1}{}
1001   {\edef\chemicalloca{c}}
1002   {\edef\chemicalloca{#1}}}
1003
1004\newif\iffixedchemicaltext
1005
1006\def\filterchemicaltextelement[#1][#2][#3][#4]%
1007 {\ifchemicaltextconstant
1008   \def\chemicaltext{#4}%
1009   \setchemicallocation{}%
1010  \else
1011   \ifnum#1=0\relax
1012    \setchemicallocation{}%
1013   \else
1014    \iffixedchemicaltext
1015     \!!counta#2
1016    \else
1017     \!!counta=\chemicalrotation
1018     \advance\!!counta -1
1019     \multiply\!!counta #2
1020     \advance\!!counta #1
1021    \fi
1022    \getfromcommalist[#3][\the\!!counta]%
1023    \setchemicallocation\commalistelement
1024   \fi
1025   \ifchemicalpicture
1026    \let\chemicaltext\relax
1027   \else
1028    \advance\txtchemical 1
1029    \getfromcommalist[#4][\txtchemical]%
1030    \let\chemicaltext\commalistelement
1031   \fi
1032  \fi
1033  \fixedchemicaltextfalse}
1034
1035% \putchemicaltext{#1}{#2}
1036%
1037% #1 : x-coordinaat
1038% #2 : y-coordinaat
1039%
1040% \chemicaltext en \chemicalloca worden met \gettextelement
1041% opgehaald uit de tweede set bij \chemie
1042%
1043% Ten behoeve van testdoeleinden wordt gebruik gemaakt van
1044% \chemicalframe in plaats van het meer sjieke, maar tevens
1045% meer trage \framed.
1046
1047\ifx\ruledhbox\undefined
1048 \def\chemicalframe#1%
1049   {\hbox
1050    {\vrule\hskip-.4pt
1051     \vbox{\hrule\vskip-.4pt\hbox{#1}\vskip-.4pt\hrule}%
1052     \hskip-.4pt\vrule}}
1053\else
1054 \def\chemicalframe#1%
1055  {\ruledhbox{#1}}
1056\fi
1057
1058\def\doputchemicaltext#1 [#2] at #3 #4 %
1059 {\ifnum\chemicaldrawingmode=1
1060   \rput
1061    {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1062    {\expanded{\rput[#2]{\chemicalangle}(#3,#4){#1}}}%
1063  \else
1064   \put {#1} [#2] at {#3} {#4} %
1065  \fi}
1066
1067\def\dodoifsinglelocation#1#2\\#3%
1068 {\ifx#2\relax#3\fi}
1069
1070\def\doifelsesinglelocation#1%
1071 {\expandafter\dodoifsinglelocationelse#1\relax\\}
1072
1073\let\doifsinglelocationelse\doifelsesinglelocation
1074
1075\def\putchemicaltext#1#2%
1076 {\enablechemicalspecials
1077  \ifchemicalpicture
1078   \setchemicalpicture{#1}{#2}%
1079  \else
1080   \doifelse\@@chemicaloption\v!test
1081    {\def\@@chemicalframe{\chemicalframe}}
1082    {\def\@@chemicalframe{}}%
1083   \dosetsubscripts
1084   \setbox2=\hbox{\@@dochemicalcolor
1085          $\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalformat \chemicaltext}$}%
1086   \setbox4=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalformat C\normalsubscript2\normapsuperscript2}$}%
1087   \setbox6=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalformat O}$}% or C
1088   \doresetsubscripts
1089   \doifnot\@@chemicallocation\v!intext
1090    {\ht2=\ht4
1091    \dp2=\dp4}%
1092   \setbox2=\hbox{\@@chemicalframe{\box2}}%
1093   \ifdim\wd2>\wd6
1094    \doifelse{#1}{0}
1095     {\doifnot{#2}{0}{\wd2=\wd6}}
1096     {%\doifsinglelocation\chemicalloca
1097      {\doifinset{\chemicalloca}{t,b}{\wd2=\wd6}}}% common ?
1098   \fi
1099   \expanded
1100    {\doputchemicaltext
1101     {\noexpand\dowithchemical{\copy2}}   % per se \copy2 i.p.v. \box2
1102     [\chemicalloca] at {#1} {#2} }
1103   \nomoreaccounting
1104  \fi
1105  \disablechemicalspecials}
1106
1107\def\setchemicaltextelement #1 #2 #3
1108 {\setvalue{\s!chemicaltextelement#1}{\putchemicaltext{#2}{#3}}}
1109
1110\def\getchemicalfixedtextelement%
1111 {\fixedchemicaltexttrue
1112  \getchemicaltextelement}
1113
1114\def\getchemicaltextelement[#1][#2][#3][#4][#5]%
1115 {\filterchemicaltextelement[#2][#3][#4][#5]%
1116  \doifelse{#2}{0}
1117   {\dochemicaloffset{#2}%   % incompatible change
1118   \putchemicaltext{0}{0}%
1119   \undochemicaloffset}    % incompatible change
1120   {\chemicalrotate[#2]%
1121   \dochemicaloffset{#2}%
1122   \def\chemicaltextelementnumber{#2}%
1123   \getvalue{\s!chemicaltextelement#1}%
1124   \getvalue{\s!chemicaltextelement#11}%
1125   \getvalue{\s!chemicaltextelement#12}%
1126   \getvalue{\s!chemicaltextelement#13}%
1127   \undochemicaloffset}}
1128
1129\def\processchemicaltextelement#1#2#3#4#5%
1130 {\def\doprocess[##1##2##3##4##5]%
1131   {\doifelse{##1}{?}
1132    {\doprocess[1..\maxchemical ????]}
1133    {\doifchemicalnumber{##1}{#1#2}
1134      {\doifelse{##2##3}{..}
1135       {\doifchemicalnumber{##4}{#1#2}
1136         {\getchemicaltextelement[#1][##1][#4][#5][#3]%
1137         \doifnot{##1}{##4}
1138          {\!!counta=##1\relax
1139           \advance\!!counta by 1
1140           \edef\nextsegment{\the\!!counta}%
1141           \doprocess[\nextsegment..##4##5]}}}
1142       {\getchemicaltextelement[#1][##1][#4][#5][#3]%
1143        \doifnot{##2}{?}{\doprocess[##2##3##4##5]}}}}}%
1144  \doprocess[#2]%
1145  \smallchemicaltextfalse}
1146
1147\def\processchemicalsmalltextelement%
1148 {\smallchemicaltexttrue\processchemicaltextelement}
1149
1150\def\processchemicalsmalltextconstant%
1151 {\smallchemicaltexttrue\processchemicaltextconstant}
1152
1153\def\processchemicalunrotatedtextelement#1#2#3#4#5#6%
1154 {\bgroup
1155  \xdef\@@xxx{0}%
1156  \xdef\@@yyy{0}%
1157  \def\putchemicaltext##1##2%
1158   {\xdef\@@xxx{##1}%
1159   \xdef\@@yyy{##2}}%
1160  \getvalue{\s!chemicaltextelement#1}%
1161  \egroup
1162  \bgroup
1163  \def\doputchemicaltext##1 [##2] at ##3 ##4 %
1164   {\ifnum\chemicaldrawingmode=1
1165    \rput
1166     {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1167     {\rput{\chemicalangle}(\@@xxx,\@@yyy){\expanded{\rput[##2](##3,##4){##1}}}}%
1168   \else
1169    \put
1170     {\stoprotation \setcoordinatesystem point at 0 0
1171      \expanded{\put {##1} [##2] at {##3} {##4} }}
1172     at {\@@xxx} {\@@yyy}
1173   \fi}%
1174  \processchemicaltextelement{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}%
1175  \egroup}
1176
1177\newif\ifchemicaltextconstant
1178
1179\def\processchemicaltextconstant#1#2#3#4%
1180 {\chemicaltextconstanttrue
1181  \let\@@oldchemicalframe\@@chemicalframe
1182  \let\@@chemicalframe\relax
1183  \processchemicaltextelement{#1}{#2}{#3}{#4}{}%
1184  \let\@@chemicalframe\@@oldchemicalframe
1185  \chemicaltextconstantfalse}
1186
1187% \plotchemicalline{#1}{#2}{#3}{#4}
1188%
1189% #1: x-coordinaat beginpunt
1190% #2: y-coordinaat beginpunt
1191% #3: x-coordinaat eindpunt
1192% #4: y-coordinaat eindpunt
1193
1194\newconstant\chemicallinetype
1195
1196\def\doplotchemicalline
1197 {\!!counte=\!!countc \advance\!!counte by -\!!counta
1198  \!!countf=\!!countd \advance\!!countf by -\!!countb
1199  \bgroup
1200  \ifcase\chemicaldrawingmode
1201   \ifcase\chemicallinetype
1202   % 0 : normal line
1203    \plot {\!!counta} {\!!countb} {\!!countc} {\!!countd} /%
1204   \or
1205   % 1 : normal arrow
1206    \arrow <5pt> [.2,.67] from {\!!counta} {\!!countb} to {\!!countc} {\!!countd}
1207   \or
1208   % 2 : reverse arrow
1209    \arrow <5pt> [.2,.67] from {\!!countc} {\!!countd} to {\!!counta} {\!!countb}
1210   \or
1211   % 3 : unrotated line
1212    \put {\stoprotation \setcoordinatesystem point at 0 0
1213       \plot 0 0 {\!!counte} {\!!countf} /}
1214      [\chemicallineposition] at {\!!counta} {\!!countb}
1215   \else
1216   % 4 : dashed line
1217    \findlength {\plot {\!!counta} {\!!countb} {\!!countc} {\!!countd} /}%
1218    \setdashesnear <2pt> for <\totalarclength>%
1219    \plot {\!!counta} {\!!countb} {\!!countc} {\!!countd} /%
1220   \fi
1221  \or
1222   \ifcase\chemicallinetype
1223    \rput
1224     {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1225     {\psline(\!!counta,\!!countb)(\!!countc,\!!countd)}%
1226   \or
1227    \rput
1228     {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1229     {\psline{->}(\!!counta,\!!countb)(\!!countc,\!!countd)}%
1230   \or
1231    \rput
1232     {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1233     {\psline{<-}(\!!counta,\!!countb)(\!!countc,\!!countd)}%
1234   \or
1235    \rput
1236     {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1237     {\expanded{\rput[\chemicallineposition]{-\chemicalangle}%
1238      (\!!counta,\!!countb){\psline(0,0)(\!!counte,\!!countf)}}}%
1239   \else
1240    \psset{linestyle=dashed}%
1241    \rput
1242     {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1243     {\psline(\!!counta,\!!countb)(\!!countc,\!!countd)}%
1244   \fi
1245  \or
1246   \global\MPdrawingdonetrue
1247   \setchemicalattributes
1248   \startMPdrawing
1249    x0 := \MPdivten[\chemicalxoffset]u ;
1250    y0 := \MPdivten[\chemicalyoffset]u ;
1251    x1 := \MPdivten[\the\!!counta]u ;
1252    y1 := \MPdivten[\the\!!countb]u ;
1253    x2 := \MPdivten[\the\!!countc]u ;
1254    y2 := \MPdivten[\the\!!countd]u ;
1255    x3 := \MPdivten[\the\!!counte]u ;
1256    y3 := \MPdivten[\the\!!countf]u ;
1257    \ifcase\chemicallinetype
1258    % 0 : normal line
1259     draw ((z1--z2) rotatedaround(origin,-\chemicalangle))
1260      shifted z0 ;
1261    \or
1262    % 1 : normal arrow
1263     drawarrow ((z1--z2) rotatedaround(origin,-\chemicalangle))
1264      shifted z0 ;
1265    \or
1266    % 2 : reverse arrow
1267     drawarrow ((z2--z1) rotatedaround(origin,-\chemicalangle))
1268      shifted z0 ;
1269    \or
1270    % 3 : unrotated line % nog \chemicalineposition: t/b
1271     draw (origin--z3)
1272      shifted (z1 rotatedaround(origin,-\chemicalangle))
1273      shifted z0 ;
1274    \else
1275    % 4 : dashed line
1276     draw ((z1--z2) rotatedaround(origin,-\chemicalangle))
1277      shifted z0 dashed dashpattern(on 5.5u off 6u) ;
1278    \fi
1279   \stopMPdrawing
1280  \fi
1281  \egroup
1282  \account\!!counta\!!countb
1283  \account\!!countc\!!countd}
1284
1285\def\plotchemicalline#1#2#3#4%
1286 {\!!counta=#1\!!countb=#2\!!countc=#3\!!countd=#4\relax
1287  \doplotchemicalline}
1288
1289\def\plotchemicalfactorline#1#2#3#4%
1290 {\!!counta=#1\!!countb=#2\!!countc=#3\!!countd=#4\relax
1291  \ifdim\@@chemicalfactor\onepoint=\onepoint \else
1292   \scratchdimen\!!counta\s!sp \multiply\scratchdimen1000 \scratchdimen\@@chemicalfactor\scratchdimen \divide\scratchdimen1000 \!!counta\scratchdimen
1293   \scratchdimen\!!countc\s!sp \multiply\scratchdimen1000 \scratchdimen\@@chemicalfactor\scratchdimen \divide\scratchdimen1000 \!!countc\scratchdimen
1294  \fi
1295  \doplotchemicalline}
1296
1297\def\plotchemicalzline#1#2#3#4%
1298 {\!!counta=#1\!!countb=#2\!!countc=#3\!!countd=#4\relax
1299  \ifnum\chemicaldrawingmode=2
1300   \global\MPdrawingdonetrue
1301   \setchemicalattributes
1302   \startMPdrawing
1303    x0 := \MPdivten[\chemicalxoffset]u ;
1304    y0 := \MPdivten[\chemicalyoffset]u ;
1305    x1 := \MPdivten[\the\!!counta]u ;
1306    y1 := \MPdivten[\the\!!countb]u ;
1307    x2 := \MPdivten[\the\!!countc]u ;
1308    y2 := \MPdivten[\the\!!countd]u ;
1309    filldraw ((
1310    \ifnum\chemicalangle>180
1311     z1--z2
1312    \else\ifnum\chemicalangle<90
1313     z1--(z2 shifted (-2u,+2u))--(z2 shifted (+2u,-2u))
1314    \else\ifnum\chemicalangle=90
1315     (z1 shifted (-2u,+2u))--(z1 shifted (+2u,-2u))--
1316     (z2 shifted (+2u,+2u))--(z2 shifted (-2u,-2u))
1317    \else
1318     (z1 shifted (+2u,+2u))--(z1 shifted (-2u,-2u))--z2
1319    \fi\fi\fi
1320    --cycle) rotatedaround(origin,-\chemicalangle)) shifted z0 ;
1321   \stopMPdrawing
1322  \else
1323   \doplotchemicalline
1324   \ifnum\chemicalangle>180 \else
1325    \ifnum\chemicalangle=90
1326     \advance\!!counta by -20 \advance\!!countc by -20
1327     \doplotchemicalline
1328     \advance\!!counta by 40 \advance\!!countc by 40
1329    \else\ifnum\chemicalangle<90
1330     \advance\!!countc by -20 \advance\!!countd by +20
1331     \doplotchemicalline
1332     \advance\!!countc by +40 \advance\!!countd by -40
1333    \else
1334     \advance\!!counta by 20 \advance\!!countb by 20
1335     \doplotchemicalline
1336     \advance\!!counta by -40 \advance\!!countb by -40
1337    \fi\fi
1338   \fi
1339   \doplotchemicalline
1340  \fi}
1341
1342\def\plotchemicaldeltaline#1#2#3#4%
1343 {\!!counta=#1\!!countb=#2\!!countc=#3\!!countd=#4\relax
1344  \ifnum\chemicaldrawingmode=2
1345   \global\MPdrawingdonetrue
1346   \setchemicalattributes
1347   \startMPdrawing
1348    x0 := \MPdivten[\chemicalxoffset]u ;
1349    y0 := \MPdivten[\chemicalyoffset]u ;
1350    x1 := \MPdivten[\the\!!counta]u ;
1351    y1 := \MPdivten[\the\!!countb]u ;
1352    x2 := \MPdivten[\the\!!countc]u ;
1353    y2 := \MPdivten[\the\!!countd]u ;
1354    filldraw ((z1--(z2 rotatedaround(z1,5))--(z2 rotatedaround(z1,-5))
1355          --cycle) rotatedaround(origin,-\chemicalangle))
1356     shifted z0 ;
1357   \stopMPdrawing
1358   \account{#1}{#2}%
1359   \account{#3}{#4}%
1360  \else
1361   \doplotchemicalline
1362   \advance\!!countc by 16 \advance\!!countd by -21
1363   \doplotchemicalline
1364   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1365   \doplotchemicalline
1366   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1367   \doplotchemicalline
1368   \advance\!!countc by -8 \advance\!!countd by 14
1369   \doplotchemicalline
1370   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1371   \doplotchemicalline
1372   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1373   \doplotchemicalline
1374   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1375   \doplotchemicalline
1376  \fi}
1377
1378\def\setchemicallinesegment #1 #2 #3 #4 #5
1379 {\setvalue{\s!chemicallinesegment#1}{\plotchemicalline{#2}{#3}{#4}{#5}}}
1380
1381\def\setchemicalfactorlinesegment #1 #2 #3 #4 #5
1382 {\setvalue{\s!chemicallinesegment#1}{\plotchemicalfactorline{#2}{#3}{#4}{#5}}}
1383
1384\def\getchemicallinesegment[#1][#2]%
1385 {\chemicalrotate[#1]%
1386  \dochemicaloffset{#1}%
1387  \getvalue{\s!chemicallinesegment#2}%
1388  \getvalue{\s!chemicallinesegment#21}%
1389  \getvalue{\s!chemicallinesegment#22}%
1390  \undochemicaloffset}
1391
1392\def\getprivatechemicallinesegment[#1][#2]%
1393 {\chemicalrotate[#1]%
1394  \getvalue{\s!chemicallinesegment#2#1}}
1395
1396\def\doprocesschemicallinesegment#1#2#3#4#5%
1397 {\chemicallinetype#1\relax
1398  \def\chemicallineposition{#2}%
1399  \def\doprocess[##1##2##3##4##5]%
1400   {\doifelse{##1}{?}
1401    {\doprocess[1..\maxchemical ????]}
1402    {\doifchemicalnumber{##1}{#4#5}
1403      {\doifelse{##2##3}{..}
1404       {\doifchemicalnumber{##4}{#4#5}
1405         {#3[##1][#4]%
1406         \doifnot{##1}{##4}
1407          {\!!counta=##1\relax
1408           \advance\!!counta by 1
1409           \edef\nextsegment{\the\!!counta}%
1410           \doprocess[\nextsegment..##4##5]}}}
1411       {#3[##1][#4]%
1412        \doifnot{##2}{?}
1413         {\doprocess[##2##3##4##5]}}}}}%
1414  \doprocess[#5]}
1415
1416\def\processchemicallinesegment
1417 {\doprocesschemicallinesegment0c\getchemicallinesegment}
1418
1419\def\processchemicalzlinesegment#1#2%
1420 {%\doprocesschemicallinesegment0c\getchemicallinesegment{#1}{#2}%
1421  \bgroup
1422  \def\plotchemicalline{\plotchemicalzline}%
1423  \doprocesschemicallinesegment0c\getchemicallinesegment{#1}{#2}%
1424  \egroup}
1425
1426\def\processchemicaldeltalinesegment#1#2%
1427 {%\doprocesschemicallinesegment0c\getchemicallinesegment{#1}{#2}%
1428  \bgroup
1429  \def\plotchemicalline{\plotchemicaldeltaline}%
1430  \doprocesschemicallinesegment0c\getchemicallinesegment{#1}{#2}%
1431  \egroup}
1432
1433\def\processprivatechemicallinesegment%
1434 {\doprocesschemicallinesegment0c\getprivatechemicallinesegment}
1435
1436\def\processchemicaldownarrowsegment%
1437 {\doprocesschemicallinesegment1c\getchemicallinesegment}
1438
1439\def\processchemicaluparrowsegment%
1440 {\doprocesschemicallinesegment2c\getchemicallinesegment}
1441
1442\def\processchemicalunrotatedlinesegment#1%
1443 {\doprocesschemicallinesegment3{#1}\getchemicallinesegment}
1444
1445\def\processchemicaldashedlinesegment
1446 {\doprocesschemicallinesegment4c\getchemicallinesegment}
1447
1448\def\plotchemicaldasheddeltaline#1#2#3#4%
1449 {\!!counta=#1\!!countb=#2\!!countc=#3\!!countd=#4\relax
1450  \ifnum\chemicaldrawingmode=2
1451   \global\MPdrawingdonetrue
1452   \setchemicalattributes
1453   \startMPdrawing
1454    x0 := \MPdivten[\chemicalxoffset]u ;
1455    y0 := \MPdivten[\chemicalyoffset]u ;
1456    x1 := \MPdivten[\the\!!counta]u ;
1457    y1 := \MPdivten[\the\!!countb]u ;
1458    x2 := \MPdivten[\the\!!countc]u ;
1459    y2 := \MPdivten[\the\!!countd]u ;
1460    z20 = z2 rotatedaround(z1,+5) ;
1461    z21 = z2 rotatedaround(z1,-5) ;
1462    draw (z1 rotatedaround(origin,-\chemicalangle)) shifted z0 ;
1463    save n ; n := 5 ;
1464    for i=1 upto n :
1465     draw ((((z20--z21) shifted -z2) shifted (i/n)[z2,z1])
1466         rotatedaround(origin,-\chemicalangle)) shifted z0 ;
1467    endfor
1468   \stopMPdrawing
1469   \account{#1}{#2}%
1470   \account{#3}{#4}%
1471  \else
1472   \doplotchemicalline
1473   \advance\!!countc by 16 \advance\!!countd by -21
1474   \doplotchemicalline
1475   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1476   \doplotchemicalline
1477   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1478   \doplotchemicalline
1479   \advance\!!countc by -8 \advance\!!countd by 14
1480   \doplotchemicalline
1481   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1482   \doplotchemicalline
1483   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1484   \doplotchemicalline
1485   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1486   \doplotchemicalline
1487  \fi}
1488
1489\def\plotchemicalwavyline#1#2#3#4%
1490 {\!!counta=#1\!!countb=#2\!!countc=#3\!!countd=#4\relax
1491  \ifnum\chemicaldrawingmode=2
1492   \global\MPdrawingdonetrue
1493   \setchemicalattributes
1494   \startMPdrawing
1495    x0 := \MPdivten[\chemicalxoffset]u ;
1496    y0 := \MPdivten[\chemicalyoffset]u ;
1497    x1 := \MPdivten[\the\!!counta]u ;
1498    y1 := \MPdivten[\the\!!countb]u ;
1499    x2 := \MPdivten[\the\!!countc]u ;
1500    y2 := \MPdivten[\the\!!countd]u ;
1501    save d ; pair d ;
1502    d := z2 rotatedaround(z1,+5) shifted -z2 ;
1503    save n ; n := 4 ;
1504    draw ((for i=0 upto n-1 :
1505           ((i)/n)[z1,z2] ..
1506         ((i+.25)/n)[z1,z2] shifted d ..
1507         ((i+.50)/n)[z1,z2] ..
1508         ((i+.75)/n)[z1,z2] shifted -d ..
1509        endfor
1510        z2) rotatedaround(origin,-\chemicalangle)) shifted z0 ;
1511   \stopMPdrawing
1512   \account{#1}{#2}%
1513   \account{#3}{#4}%
1514  \else
1515   \doplotchemicalline
1516   \advance\!!countc by 16 \advance\!!countd by -21
1517   \doplotchemicalline
1518   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1519   \doplotchemicalline
1520   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1521   \doplotchemicalline
1522   \advance\!!countc by -8 \advance\!!countd by 14
1523   \doplotchemicalline
1524   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1525   \doplotchemicalline
1526   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1527   \doplotchemicalline
1528   \advance\!!countc by -4 \advance\!!countd by  7
1529   \doplotchemicalline
1530  \fi}
1531
1532\def\processchemicaldasheddeltalinesegment#1#2%
1533 {\bgroup
1534  \def\plotchemicalline{\plotchemicaldasheddeltaline}%
1535  \doprocesschemicallinesegment0c\getchemicallinesegment{#1}{#2}%
1536  \egroup}
1537
1538\def\processchemicalwavylinesegment#1#2%
1539 {\bgroup
1540  \def\plotchemicalline{\plotchemicalwavyline}%
1541  \doprocesschemicallinesegment0c\getchemicallinesegment{#1}{#2}%
1542  \egroup}
1543
1544\def\processchemicalopenend#1#2%
1545 {\doprocesschemicallinesegment0c\doprocesschemicalopenend{#1}{#2}}
1546
1547\def\doprocesschemicalopenend[#1][#2]%
1548 {\chemicalrotate[#1]%
1549  \dochemicaloffset{#1}%
1550  \ifcase\chemicaldrawingmode
1551   \beginpicture
1552   \setquadratic\plot
1553    300 0 400  0
1554    500 0 550 75
1555    600 0 650 -75
1556    700 0 750 75
1557    800 0 850 -75
1558    900 0 950  0
1559       1050  0 /
1560   \endpicture
1561  \or
1562   \rput{-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1563    {\psline(300,0)(500,0)%
1564    \rput(500,0){\psplot[yunit=75,plotstyle=curve]{0}{720}{x sin}}%
1565    \psline(950,0)(1050,0)}%
1566  \or
1567   \global\MPdrawingdonetrue
1568   \setchemicalattributes
1569   \startMPdrawing
1570    x0 := \MPdivten[\chemicalxoffset]u ;
1571    y0 := \MPdivten[\chemicalyoffset]u ;
1572    draw
1573    (((30.0u,0)--(50.0u,0){up}..(55.0u,7.5u)..
1574     (60.0u,0)..(65.0u,-7.5u)..(70.0u,0)..
1575     (75.0u,7.5u)..(80.0u,0)..(85.0u,-7.5u)..{up}
1576     (90.0u,0)--(105.0u,0)) rotatedaround(origin,-\chemicalangle))
1577    shifted z0 ;
1578   \stopMPdrawing
1579  \fi
1580  \undochemicaloffset}
1581
1582% \plotchemicalcircle{#1}{#2}{#3}{#4}
1583%
1584% #1: lengte van de boog in graden
1585% #2: x-coordinaat eindpunt
1586% #3: y-coordinaat eindpunt
1587
1588\newif\ifchemicaldotted
1589
1590\def\plotchemicalcircle#1#2#3#4#5#6%
1591 {\bgroup
1592  \ifcase\chemicaldrawingmode
1593   \ifchemicaldotted
1594    \findlength{\circulararc {#4} degrees from {#5} {#6} center at {0} {0} }%
1595    \divide\totalarclength by 6
1596    \def\b{\the\totalarclength}%
1597    \divide\totalarclength by 2
1598    \def\a{\the\totalarclength}%
1599    \setdashpattern <\a,\b,\b,\b,\b,\b,\a>
1600   \fi
1601   \circulararc {#4} degrees from {#5} {#6} center at {0} {0} %
1602  \or
1603   \ifchemicaldotted
1604    \psset{linestyle=dashed}%
1605   \fi
1606   \rput
1607    {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1608    {\psarc(0,0){#3}{#1}{#2}}%
1609  \or
1610   \global\MPdrawingdonetrue
1611   \setchemicalattributes
1612   \startMPdrawing
1613    r := \MPdivten[#3]*2u;
1614    x0 := \MPdivten[\chemicalxoffset]u ;
1615    y0 := \MPdivten[\chemicalyoffset]u ;
1616    draw ((subpath (#1/45,#2/45) of (fullcircle scaled (r)))
1617     rotatedaround (origin,\chemicalangle+150))
1618     shifted z0 \ifchemicaldotted dashed withdots \fi ;
1619   \stopMPdrawing
1620  \fi
1621  \egroup}
1622
1623\def\setchemicalcircsegment #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1624 {\setvalue{\s!chemicalcircsegment#1}{\plotchemicalcircle{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}{#7}}}
1625
1626\def\getchemicalcircsegment[#1][#2]%
1627 {\chemicalrotate[#1]%
1628  \getvalue{\s!chemicalcircsegment#2}}
1629
1630\def\doprocesschemicalcircsegment#1#2%
1631 {\def\doprocess[##1##2##3##4##5]%
1632   {\doifelse{##1}{?}
1633    {\doprocess[1..\maxchemical ????]}
1634    {\doifchemicalnumber{##1}{#1#2}
1635      {\doifelse{##2##3}{..}
1636       {\doifchemicalnumber{##4}{#1#2}
1637         {\getchemicalcircsegment[##1][#1]%
1638         \doifnot{##1}{##4}
1639          {\!!counta=##1\relax
1640           \advance\!!counta by 1
1641           \edef\nextsegment{\the\!!counta}%
1642           \doprocess[\nextsegment..##4##5]}}}
1643       {\getchemicalcircsegment[##1][#1]%
1644        \doifnot{##2}{?}
1645         {\doprocess[##2##3##4##5]}}}}}%
1646  \doprocess[#2]}
1647
1648\def\processchemicalcircsegment%
1649 {\chemicaldottedfalse\doprocesschemicalcircsegment}
1650
1651\def\processchemicaldottsegment%
1652 {\chemicaldottedtrue\doprocesschemicalcircsegment}
1653
1654\let\endchemicalpicture  = \relax
1655\let\checkchemicalpicture = \relax
1656\let\nomoreaccounting   = \relax
1657
1658\newif\ifchemicalpicture
1659
1660\def\beginchemicalpicture#1% NO PSTRICKS SUPPORT YET
1661 {\checkchemicalpicture
1662  \bgroup         % DOES NOT HANDLE AUTOWIDTH/HEIGHT
1663  \chemicalpicturetrue
1664  \processchemical[#1]}
1665
1666\def\setchemicalpicture#1#2%
1667 {\chemicalpicturefalse
1668  \def\endchemicalpicture%
1669   {\@@endchemicallocalpicture{#1}{#2}%
1670   \egroup
1671   \ifnum\chemicaldrawingmode=1
1672    \rput
1673     {-\chemicalangle}(\chemicalxoffset,\chemicalyoffset)%
1674     {\expanded{\rput[\chemicalloca]{\chemicalangle}(#1,#2){\box\nextbox}}}%
1675   \else
1676    \expanded{\put{\box\nextbox}[\chemicalloca] at {#1} {#2} }
1677   \fi
1678   \egroup}%
1679  \def\checkchemicalpicture%
1680   {\ifx\endchemicalpicture\relax \else
1681    \writestatus{ppchtex}{missing end of picture (PE)}%
1682    \endchemicalpicture
1683   \fi}%
1684  \setbox\nextbox=\hbox\bgroup
1685  \@@beginchemicallocalpicture
1686  % alternatief: gewoon accounting, en zelf l,r afhandelen
1687  \ifnum\chemicaldrawingmode=1
1688   % njet
1689  \else
1690   \accountingon
1691   \let\nomoreaccounting=\accountingoff
1692  \fi}
1693
1694\def\doskipchemical[#1][#2]%
1695 {{\tt[ppchtex]}}
1696
1697\def\skipchemical%
1698 {\dodoubleargument\doskipchemical}
1699
1700\def\complexchemical% met \expandafter
1701 {\ifinchemical
1702   \expandafter\dochemical
1703  \else
1704   \writestatus{ppchtex}{the [][]-alternative is not permitted here}%
1705   \expandafter\skipchemical
1706  \fi}
1707
1708\newif\ifinnerchemical
1709
1710\def\dosimplechemical#1#2#3%
1711 {\doifelsedefined{\??chemical\c!location}
1712   {\writestatus{ppchtex}{the {}{}-alternative is not permitted here}}
1713   {\ifinnerchemical
1714    \let\chemicalsign     = \chemicalinnersign
1715    \let\chemicalmolecule   = \chemicalinnermolecule
1716    \let\chemicalsinglearrow = \chemicalsingleinnerarrow
1717    \let\chemicaldoublearrow = \chemicaldoubleinnerarrow
1718    \let\chemicaltwintiparrow = \chemicaltwintipinnerarrow
1719   \else
1720    \let\chemicalsign     = \chemicaloutersign
1721    \let\chemicalmolecule   = \chemicaloutermolecule
1722    \let\chemicalsinglearrow = \chemicalsingleouterarrow
1723    \let\chemicaldoublearrow = \chemicaldoubleouterarrow
1724    \let\chemicaltwintiparrow = \chemicaltwintipouterarrow
1725   \fi
1726   \disablechemicalspecials
1727   \processallactionsinset
1728    [#1]
1729    [    HIGH=>\sethighsubscripts,
1730         LOW=>\setlowsubscripts,
1731        PLUS=>\chemicalsign{+},
1732        GIVES=>\chemicalsinglearrow{#2}{#3},
1733     EQUILIBRIUM=>\chemicaldoublearrow{#2}{#3},
1734      MESOMERIC=>\chemicaltwintiparrow{#2}{#3},
1735       SINGLE=>\singlechemicalbond,
1736       DOUBLE=>\doublechemicalbond,
1737       TRIPLE=>\triplechemicalbond,
1738          +=>\chemicalsign{+},
1739         ->=>\chemicalsinglearrow{#2}{#3},
1740         <->=>\chemicaldoublearrow{#2}{#3},
1741         <>=>\chemicaltwintiparrow{#2}{#3},
1742          -=>\singlechemicalbond,
1743         --=>\doublechemicalbond,
1744         ---=>\triplechemicalbond,
1745     \s!unknown=>\enablechemicalspecials
1746           \chemicalmolecule{\commalistelement}{#2}{#3}]}}
1747
1748\def\dosimplechemicalA#1#2#3% % evt: {#1,\relax}
1749 {\let\chemicalspace=\relax
1750  \expandafter\dosimplechemical\expandafter{\@@chemicalchemicaloffset,#1}{#2}{#3}%
1751  \egroup}
1752
1753\def\dosimplechemicalB#1#2#3%
1754 {\dosimplechemical{#1}{#2}{#3}%
1755  \egroup}
1756
1757\def\dosimplechemicalC#1#2#3%
1758 {$\simplechemical{#1}{#2}{#3}$%
1759  \egroup} % erbij
1760
1761\def\simplechemical
1762 {\ifinner
1763   \innerchemicaltrue
1764  \else
1765   \innerchemicalfalse
1766  \fi
1767  \bgroup
1768  \catcode`\^=\superscriptcatcode % t.b.v. \enableduplication
1769  \catcode`\_=\subscriptcatcode  % t.b.v. de zekerheid
1770  \ifmmode
1771   \ifinnerchemical
1772    \def\next{\dotriplegroupempty\dosimplechemicalA}%
1773   \else
1774    \def\next{\dotriplegroupempty\dosimplechemicalB}%
1775   \fi
1776  \else
1777   \def\next{\dotriplegroupempty\dosimplechemicalC}%
1778  \fi
1779  \next}
1780
1781\definecomplexorsimple\chemical
1782
1783\def\dogotochemical#1#2%
1784 {\def\dowithchemical%            % experiment
1785   {\localgotochemical{#1}}%        % experiment
1786  \chemical}                 % experiment
1787
1788\def\gotochemical%              % experiment
1789 {\dosingleargument\dogotochemical}     % experiment
1790
1791\def\dododochemical#1[#2][#3]%        % experiment
1792 {\def\simpledododochemical%         % experiment
1793   {#1[#2][#3]}%              % experiment
1794  \def\complexdododochemical[##1]%      % experiment
1795   {\def\dowithchemical%          % experiment
1796    {\localthisischemical{#2}}%      % experiment
1797   #1[#3][##1]}%              % experiment
1798  \complexorsimple\dododochemical}      % experiment
1799
1800\def\dodochemical[#1][#2]%
1801 {\ignorespaces
1802  \ifinchemical
1803   \drawchemical[#1][#2]%
1804   \ignorespaces
1805  \else
1806   \startchemical[\c!location=\v!intext]%
1807    \drawchemical[#1][#2]%
1808   \expandafter\stopchemical
1809  \fi
1810  \ignorespaces}
1811
1812\def\dochemical[#1]%
1813 {\def\simpledochemical%
1814   {\@@writechemicalstate{ppchtex}{[#1][]}%
1815   \dodochemical[#1][]}%
1816  %
1817  \def\complexdochemical[##1]%
1818   {\@@writechemicalstate{ppchtex}{[#1][##1]}%
1819   \txtchemical=0%
1820   \dodochemical[#1][##1]}%
1821  %
1822  \def\complexdochemical[##1]%          % experiment
1823   {\@@writechemicalstate{ppchtex}{[#1][##1]}% % experiment
1824   \txtchemical=0%               % experiment
1825   \dododochemical\dodochemical[#1][##1]}%   % experiment
1826  %
1827  \complexorsimple\dochemical}
1828
1829% \processlocalchemicals{#1}
1830%
1831% #1: commando's
1832
1833\def\dodoprocesschemical#1%
1834 {\processchemical[#1????]}
1835
1836\def\processlocalchemicals#1%
1837 {\processcommalist[#1]\dodoprocesschemical}
1838
1839% \drawchemical[#1][#2]
1840%
1841% #1: bindingen enz.
1842% #2: atomen enz.
1843
1844\def\localdodochemical[#1][#2]%
1845 {\@@writechemicalstate{ppchtex}{[#1][#2]}%
1846  %\bgroup   % koppelen en afmetingen gaat fout, vandaar:
1847  \advance\levchemical 1
1848  \letvalue{\??chemical\s!unknown\the\levchemical}\unknownchemical
1849  \setevalue{\??chemical\c!text\the\levchemical}{\the\txtchemical}%
1850  \txtchemical=0
1851  \dodochemical[#1][#2]%
1852  % \expandafter\txtchemical\expandafter\csname\??chemical\c!text\the\levchemical\endcsname
1853  \txtchemical\csname\??chemical\c!text\the\levchemical\endcsname
1854  \expandafter\let\expandafter\unknownchemical\csname\??chemical\s!unknown\the\levchemical\endcsname
1855  \advance\levchemical -1
1856  %\egroup
1857  \ignorespaces}
1858
1859\def\drawchemical[#1][#2]%
1860 {\ignorespaces
1861  \def\dodochemical[##1][##2]%
1862   {\drawchemical[##1][##2]%
1863   \ignorespaces}%
1864  \def\dochemical[##1]%
1865   {\def\simpledochemical%
1866    {\@@writechemicalstate{ppchtex}{[##1][#2]}%
1867     \dodochemical[##1][#2]%
1868     \ignorespaces}%
1869   \def\complexdochemical[####1]%
1870    {\dododochemical\localdodochemical[##1][####1,#2]}%
1871   \complexorsimple\dochemical}%
1872  \doif\@@chemicalstate\v!start
1873   {\doifelse\chemicalname\s!unknown
1874    {\getvalue{\s!executechemical\defaultchemical}[#2]}
1875    {\getvalue{\s!executechemical\chemicalname}[#2]}%
1876   \def\unknownchemical##1%
1877    {\processunknownchemical[##1][#2]}%
1878   \processcommalist[\@@chemicaloffset,#1]\dodoprocesschemical}%
1879  \ignorespaces}
1880
1881\unexpanded\def\chemicaloxidation#1#2#3%
1882 {\chemicaltop
1883   {\ifnum#20=0
1884    0%
1885   \else
1886    #1\expandafter\uppercase\expandafter{\romannumeral#2}%
1887   \fi}
1888   {#3}}
1889
1890\def\chemicaltfraction{\ifinchemical.60\else.8\fi}
1891\def\chemicalbfraction{\ifinchemical.45\else.6\fi}
1892\def\chemicallfraction{\ifinchemical.1\else.1\fi}
1893\def\chemicalrfraction{\ifinchemical.1\else.1\fi}
1894
1895\def\chemicaltighttext
1896 {\def\chemicaltfraction{\ifinchemical.3\else.6\fi}%
1897  \def\chemicalbfraction{\ifinchemical.2\else.4\fi}%
1898  \def\chemicallfraction{\ifinchemical 0\else 0\fi}%
1899  \def\chemicalrfraction{\ifinchemical 0\else 0\fi}}
1900
1901\def\dochemicaltop#1#2#3#4%
1902 {\vbox
1903   {\@@dochemicalcolor
1904   \baselineskip=\chemicaltfraction\baselineskip \lineskip0pt
1905   \halign
1906    {#1###2\cr
1907     $\@@dochemicalstyle{\scriptscriptstyle#3}$\cr
1908     $\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat#4}$\cr}}}
1909
1910\def\dochemicalbottom#1#2#3#4%
1911 {\vtop
1912   {\@@dochemicalcolor
1913   \baselineskip=\chemicalbfraction\baselineskip \lineskip0pt
1914   \halign
1915    {#1###2\cr
1916     $\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat#4}$\cr
1917     $\@@dochemicalstyle{\scriptscriptstyle#3}$\cr}}}
1918
1919\def\chemicalleft#1#2%
1920 {\hbox
1921   {\@@dochemicalcolor
1922   $\@@dochemicalstyle{\scriptscriptstyle#1}$%
1923   $\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat\hskip\chemicallfraction em#2}$}}
1924
1925\def\chemicalright#1#2%
1926 {\hbox
1927   {\@@dochemicalcolor
1928   $\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat#2\hskip\chemicalrfraction em}$%
1929   $\@@dochemicalstyle{\scriptscriptstyle#1}$}}
1930
1931\def\chemicalcentered#1%
1932 {\setbox0=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\scriptscriptstyle#1}$}%
1933  \setbox2=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat C}$}%
1934  \dimen0=.5\ht2
1935  \advance\dimen0 by -.5\ht0
1936  \advance\dimen0 by \dp0
1937  \hbox{\@@dochemicalcolor\raise\dimen0\box0}}
1938
1939\def\chemicalleftcentered#1#2%
1940 {\hbox
1941   {\@@dochemicalcolor
1942   \chemicalcentered{#1}%
1943   $\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat\hskip\chemicallfraction em#2}$}}
1944
1945\def\chemicalrightcentered#1#2%
1946 {\hbox
1947   {\@@dochemicalcolor
1948   $\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat#2\hskip\chemicalrfraction em}$%
1949   \chemicalcentered{#1}}}
1950
1951\def\chemicaltop     {\dochemicaltop  \hss  \hss }
1952\def\chemicallefttop   {\dochemicaltop  \relax \hss }
1953\def\chemicalrighttop   {\dochemicaltop  \hss  \relax}
1954\def\chemicalbottom    {\dochemicalbottom \hss  \hss }
1955\def\chemicalleftbottom  {\dochemicalbottom \relax \hss }
1956\def\chemicalrightbottom {\dochemicalbottom \hss  \relax}
1957
1958\def\chemicaltopleft  #1{\chemicalleft {\chemicallefttop  {#1}{}}}
1959\def\chemicalbottomleft #1{\chemicalleft {\chemicalleftbottom{#1}{}}}
1960\def\chemicaltopright  #1{\chemicalright{\chemicallefttop  {#1}{}}}
1961\def\chemicalbottomright#1{\chemicalright{\chemicalleftbottom{#1}{}}}
1962
1963\def\chemicalsmashedleft#1%
1964 {\hbox\bgroup
1965  \@@dochemicalcolor
1966  \setbox0=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat C}$}%
1967  \setbox2=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat#1}$}%
1968  \wd2=\wd0
1969  \box2
1970  \egroup}
1971
1972\def\chemicalsmashedmiddle#1%
1973 {\hbox\bgroup
1974  \@@dochemicalcolor
1975  \setbox0=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat C}$}%
1976  \setbox2=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat#1}$}%
1977  \hbox{\hskip-.5\wd2\hskip.5\wd0\box2}
1978  \egroup}
1979
1980\def\chemicalsmashedright#1%
1981 {\hbox\bgroup
1982  \@@dochemicalcolor
1983  \setbox0=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat C}$}%
1984  \setbox2=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\@@currentchemicalformat#1}$}%
1985  \hbox to \wd0{\hskip-\wd2\hskip\wd0\box2}%
1986  \egroup}
1987
1988\def\+{\tabalign} % is \long in Plain
1989
1990\def\chemicalforever#1#2%
1991 {\bgroup
1992  \setbox0=\hbox
1993   {\@@dochemicalcolor
1994   $\@@dochemicalstyle{\scriptscriptstyle\hskip-.15em#2}$}%
1995  \wd0=0pt
1996  \big#1\normapsubscript{\hskip.1em\box0}%
1997  \egroup}
1998
1999\def\disablechemicalspecials%
2000 {\def\+##1{##1}\def\-##1{##1}%
2001  \def\[{[}\def\]{]}%
2002  \def\1{}\def\2{}\def\3{}\def\4{}\def\5{}\def\6{}\def\7{}%
2003  \def\X{}%
2004  \def\T{}\def\B{}\def\L{}\def\R{}\def\LC{}\def\RC{}%
2005  \def\TL{}\def\BL{}\def\TR{}\def\BR{}%
2006  \def\LT{}\def\LB{}\def\RT{}\def\RB{}%
2007  \def\SL{}\def\SM{}\def\SR{}}
2008
2009\def\enablechemicalspecials%
2010 {\def\+{\dodoublegroupempty\chemicaloxidation{+}}% {} needed!
2011  \def\-{\dodoublegroupempty\chemicaloxidation{-}}% {} needed!
2012  \def\[{\dodoublegroupempty\chemicalforever {[}}% {} needed!
2013  \def\]{\dodoublegroupempty\chemicalforever {]}}% {} needed!
2014  \def\1{\chemicaloxidation\relax1}%
2015  \def\2{\chemicaloxidation\relax2}%
2016  \def\3{\chemicaloxidation\relax3}%
2017  \def\4{\chemicaloxidation\relax4}%
2018  \def\5{\chemicaloxidation\relax5}%
2019  \def\6{\chemicaloxidation\relax6}%
2020  \def\7{\chemicaloxidation\relax7}%
2021  \def\X{\chemicaltighttext}%
2022  \def\T{\chemicaltop}%
2023  \def\B{\chemicalbottom}%
2024  \def\L{\chemicalleft}%
2025  \def\LC{\chemicalleftcentered}%
2026  \def\R{\chemicalright}%
2027  \def\RC{\chemicalrightcentered}%
2028  \def\TL{\chemicaltopleft}%
2029  \def\BL{\chemicalbottomleft}%
2030  \def\TR{\chemicaltopright}%
2031  \def\BR{\chemicalbottomright}%
2032  \def\LT{\chemicallefttop}%
2033  \def\LB{\chemicalleftbottom}%
2034  \def\RT{\chemicalrighttop}%
2035  \def\RB{\chemicalrightbottom}%
2036  \def\SL{\chemicalsmashedleft}%
2037  \def\SM{\chemicalsmashedmiddle}%
2038  \def\SR{\chemicalsmashedright}}
2039
2040% \reversechemical#1#2#3
2041%
2042% #1: prefix
2043% #2: volgnummer enz
2044% #3: tegengestelde volgnummers
2045
2046\def\reversechemical#1#2#3%
2047 {\def\doprocess[##1##2]%
2048   {\doifchemicalnumber{##1}{#1#2}%
2049    {\getfromcommalist[#3][##1]%
2050     \let\reversechemicalaction=\commalistelement
2051     \processchemical[#1\reversechemicalaction##2]}}%
2052  \doprocess[#2]}
2053
2054% \processunknownchemical[#1????][#2]
2055%
2056% #1: bindingen enz.
2057% #2: atomen enz.
2058
2059\def\defaultchemical%
2060 {SIX}
2061
2062\def\processunknownchemical[#1????][#2]%
2063 {\processaction
2064   [#1]
2065   [    SAVE=>\executechemicalSAVE,
2066     RESTORE=>\executechemicalRESTORE,
2067       HIGH=>\sethighsubscripts,
2068       LOW=>\setlowsubscripts,
2069   \s!default=>,
2070   \s!unknown=>\doifelsedefined{\s!executechemical#1}
2071          {\def\chemicalrotation{1}%
2072           \def\chemicaloffset{0}%
2073           \doifdefined{\s!executechemical#1}
2074            {\getvalue{\s!executechemical#1}[#2]}%
2075           \@@chemicalpostponed}
2076          {\getpredefinedchemical{#1}}]}
2077
2078\newcount\chemicalstack
2079
2080\setvalue{\s!chemical\c!x1}{0}
2081\setvalue{\s!chemical\c!y1}{0}
2082
2083\def\executechemicalSAVE
2084 {%\writestatus{ppchtex}{saving \the\horchemical,\the\verchemical}%
2085  \advance\chemicalstack by 1
2086  \letvalue {\s!chemical n\the\chemicalstack}=\chemicalname
2087  %\letvalue {\s!chemical p\the\chemicalstack}=\@@chemicalpostponed
2088  \setevalue{\s!chemical x\the\chemicalstack}{\the\horchemical}%
2089  \setevalue{\s!chemical y\the\chemicalstack}{\the\verchemical}}
2090
2091\def\restorechemicalvalues#1%
2092 {\let\oldprocesschemical=\processchemical
2093  \doifdefined{\s!executechemical#1}{\getvalue{\s!executechemical#1}[]}%
2094  \let\processchemical=\oldprocesschemical}
2095
2096\def\executechemicalRESTORE
2097 {\ifnum\chemicalstack=0\relax
2098   \horchemical=\getvalue{\s!chemical x1}\relax
2099   \verchemical=\getvalue{\s!chemical y1}\relax
2100  \else
2101   \restorechemicalvalues{\getvalue{\s!chemical n\the\chemicalstack}}%
2102   %\expandafter\let\expandafter\@@chemicalpostponed\expandafter=\csname\s!chemical p\the\chemicalstack\endcsname
2103   \let\@@chemicalpostponed=\relax
2104   \horchemical=\getvalue{\s!chemical x\the\chemicalstack}\relax
2105   \verchemical=\getvalue{\s!chemical y\the\chemicalstack}\relax
2106   \advance\chemicalstack by -1
2107  \fi
2108  \restorechemicalcoordinates}
2109
2110% De onderstaande macro's zijn verantwoordelijk voor het zetten
2111% van de + en pijlen. De +, en dus ook de pijlen, worden omhoog
2112% gehaald. Dit oogt m.i. fraaier.
2113
2114\def\chemicalinnerclip#1%
2115 {{\setbox0=\hbox{#1}\ht0\ht\strutbox\dp0\dp\strutbox\box0}}
2116
2117\def\chemicalraise#1#2%
2118 {\chemicalinnerclip
2119   {\setbox0=\hbox{$#1+$}%
2120   \raise\dp0\hbox{$#1#2$}}}
2121
2122\def\chemicalinnersign#1% todo: \@@chemicaltextcolor
2123 {\chemicalraise{\@@localchemicalstyle}{#1}}
2124
2125\def\chemicaloutersign#1%
2126 {\chemicalraise{}{\@@dochemicalcolor#1}}
2127
2128\def\chemicalsingleinnerarrow#1#2%
2129 {\chemicalraise{\@@localchemicalstyle}{\longrightarrow}}
2130
2131\def\chemicaldoubleinnerarrow#1#2% todo: \@@chemicaltextcolor
2132 {\chemicalinnerclip
2133   {\lower.2ex\hbox
2134    {\setbox0=\hbox{$\@@localchemicalstyle\longrightarrow$}%
2135     \setbox2=\hbox{$\@@localchemicalstyle\longleftarrow$}%
2136     \wd0=0pt\raise\ht0\box0\box2}}}
2137
2138\def\chemicaltwintipinnerarrow#1#2% todo: \@@chemicaltextcolor
2139 {\chemicalinnerclip
2140   {\setbox0=\hbox{\chemicalraise{\@@localchemicalstyle}{\longrightarrow}}%
2141   \setbox2=\hbox{\chemicalraise{\@@localchemicalstyle}{\longleftarrow}}%
2142   \wd0=0pt\box0\box2}}
2143
2144\def\dochemicalouterarrow#1#2#3%
2145 {\bgroup
2146  \setbox0=\hbox{$\longrightarrow$}%
2147  \setbox2=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\scriptstyle\quad#2\quad}$}%
2148  \setbox4=\hbox{$\@@dochemicalstyle{\scriptstyle\quad#3\quad}$}%
2149  \dimen2=\wd0 % \dimen0 is used elsewhere
2150  \ifdim\wd2>\dimen2 \dimen0=\wd2 \fi
2151  \ifdim\wd4>\dimen2 \dimen0=\wd4 \fi
2152  \chemicaloutermolecule
2153   {#1}
2154   {\ifdim\ht2>\zeropoint\box2\fi} % expands to \empty in test
2155   {\ifdim\ht4>\zeropoint\box4\fi}% % expands to \empty in test
2156  \egroup}
2157
2158\def\chemicalsingleouterarrow
2159 {\dochemicalouterarrow
2160   {\hbox to \dimen2{\rightarrowfill}}}
2161
2162\def\chemicaldoubleouterarrow
2163 {\dochemicalouterarrow
2164   {\lower.5\ht0\vbox
2165    {\offinterlineskip
2166     \hbox to \dimen2{\rightarrowfill}
2167     \hbox to \dimen2{\leftarrowfill}}}}
2168
2169\def\chemicaltwintipouterarrow
2170 {\dochemicalouterarrow
2171   {\hbox
2172    {\hbox to \dimen2{\rightarrowfill}%
2173     \hskip-\dimen2
2174     \hbox to \dimen2{\leftarrowfill}}}}
2175
2176\def\chemicalinnermolecule#1#2#3% no mathop here, can generate space
2177 {\chemicalspace        % todo: \@@chemicaltextcolor
2178  \chemicalinnerclip
2179   {\dosetsubscripts
2180   $\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalstyle\strut#1}$%
2181   \doresetsubscripts}%
2182  \chemicalspace}
2183
2184\def\chemicaloutermolecule#1#2#3%
2185 {\chemicalspace
2186  \bgroup
2187  \@@dochemicalcolor
2188  \setbox0=\hbox % else the font is reset
2189   {\dosetsubscripts
2190   \hbox{$\@@dochemicalstyle{\strut#1}$}%
2191   \doresetsubscripts}%
2192  \mathop{\box0}%
2193  \ifthirdargument
2194   \doifnot{#2}{}{\normapsuperscript{\@@dochemicalstyle{\strut#2}}}%
2195   \doifnot{#3}{}{\normapsubscript {\@@dochemicalstyle{\strut#3}}}%
2196  \else
2197   \doifnot{#2}{}
2198    {\normapsubscript{\@@dochemicalstyle{\strut#2}}}%
2199  \fi
2200  \egroup
2201  \chemicalspace}
2202
2203\def\chemicalsinglepicturearrow#1%
2204 {\lower.5ex\hbox
2205   {\@@dochemicalstyle
2206    $\chemicalspace
2207    \buildrel
2208     \@@dochemicalstyle{\scriptstyle\quad#1\quad}%
2209    \over{\overrightarrow
2210     {\hphantom{\@chemicalstyle{\scriptstyle\quad#1\quad}}}}%
2211    \chemicalspace$}}
2212
2213\def\chemicaldoublepicturearrow#1%
2214 {\lower.5ex\hbox
2215   {\@@dochemicalstyle
2216   $\chemicalspace
2217    \buildrel
2218     \@@dochemicalstyle{\scriptstyle\quad#1\quad}%
2219    \over{\overrightarrow{\overleftarrow
2220     {\hphantom{\@@dochemicalstyle{\scriptstyle\quad#1\quad}}}}}%
2221    \chemicalspace$}}
2222
2223% Bij de in-line bindingen wordt gebruik gemaakt van
2224% een \hrule. De maatvoering wordt bepaald door een
2225% kunstmatige em (\wd0).
2226
2227\def\somechemicalbond%
2228 {\hrule width \wd0 height .4pt}
2229
2230\def\dochemicalbonds#1#2#3% todo: \@@chemicaltextstyle
2231 {{\setbox0=\hbox
2232   {${\@@localchemicalstyle M}$}%
2233  \vbox to \ht0
2234   {\@@dochemicalcolor
2235    \hsize\wd0
2236    \vskip.1\wd0#1\vfill#2\vfill#3\vskip.1\wd0}}}
2237
2238\def\singlechemicalbond%
2239 {\dochemicalbonds{}{\somechemicalbond}{}}
2240
2241\def\doublechemicalbond%
2242 {\dochemicalbonds{\somechemicalbond}{}{\somechemicalbond}}
2243
2244\def\triplechemicalbond%
2245 {\dochemicalbonds{\somechemicalbond}{\somechemicalbond}{\somechemicalbond}}
2246
2247% In plaats van \def\naam{\chemie[...]...} kan beter gebruik
2248% worden gemaakt van het commando
2249%
2250%  \definieerchemie[naam]{commando's}
2251%
2252% De naam krijgt, om problemen met bestaande macro's te
2253% voorkomen, een prefix. Bij het ophalen van een commando
2254% worden beide definities afgehandeld.
2255
2256\def\dodefinechemical[#1]#2%
2257 {\doifdefined{\??chemical#1}
2258   {\writestatus{ppchtex}{chemical definition #1 is redefined}}%
2259  \setvalue{\??chemical#1}{#2}}
2260
2261\unexpanded\def\definechemical%
2262 {\dosingleargument\dodefinechemical}
2263
2264\def\getpredefinedchemical#1%
2265 {\doifelsedefined{\??chemical#1}
2266   {\getvalue{\??chemical#1}}
2267   {\doifelsedefined{#1}
2268    {\getvalue{#1}}
2269    {\writestatus{ppchtex}{unknown chemical definition #1}}}}
2270
2271% Hieronder zijn de definities van de structuren opgenomen. De
2272% naam van de structuur is als volgt opgebouwd:
2273%
2274%  \executechemicalNUMBER[#1]
2275%
2276% waarbij [#1] betrekking heeft op de tekstelementen van \chemie,
2277% de [tweede lijst] dus.
2278%
2279% De aan \chemie[#1][#2] meegegeven lijst van segmenten wordt
2280% deels door de in \execute gedefinieerde macro's afgehandeld,
2281% deels door algemene macro's. Segmenten hebben de vorm:
2282%
2283%  [+|-|]identifier[X|XYZ|X..Y]
2284%
2285% Voorbeelden van segmenten zijn:
2286%
2287%  R1
2288%  R1..4
2289%  R135
2290%  -R1
2291%  +R35
2292
2293\setchemicalmaximum 0
2294
2295\def\processchemical[#1]%
2296 {\unknownchemical{#1}}
2297
2298\def\setchemicalname#1 %
2299 {\def\chemicalname{#1}}
2300
2301\let\chemicalname=\s!unknown
2302
2303% Vooruitlopend op een gedetailleerde documentatie, zijn hier
2304% vast enkele gebruikte afmetingen:
2305%
2306% lengte radikalen     : 500
2307% afstand radikalen     : 100
2308% afstand dubbele radikalen : 260
2309% afstand substituenten   : +125
2310
2311
2312
2313
2314\def\executechemicalONE[#1]%
2315 {\setchemicalname ONE
2316  %
2317  \setchemicalmaximum   8
2318  \setchemicaldistance   0
2319  \setchemicalsubstitute 625
2320  \setchemicaldirection 303
2321  %
2322  \setchemicalrotation 1 1   0   1   0   1   0   1   0
2323  \setchemicalrotation 2 0.707 -0.707 0.707 -0.707 0.707 -0.707 0.707 -0.707
2324  \setchemicalrotation 3 0   -1   0   -1   0   -1   0   -1
2325  \setchemicalrotation 4 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707
2326  \setchemicalrotation 5 -1   0   -1   0   -1   0   -1   0
2327  \setchemicalrotation 6 -0.707 0.707 -0.707 0.707 -0.707 0.707 -0.707 0.707
2328  \setchemicalrotation 7 0   1   0   1   0   1   0   1
2329  \setchemicalrotation 8 0.707 0.707 0.707 0.707 0.707 0.707 0.707 0.707
2330  %
2331  \setchemicalangle 1  0 90 180 270
2332  \setchemicalangle 2 45 135 225 315
2333  \setchemicalangle 3 90 180 270  0
2334  \setchemicalangle 4 135 225 315 45
2335  \setchemicalangle 5 180 270  0 90
2336  \setchemicalangle 6 225 315 45 135
2337  \setchemicalangle 7 270  0 90 180
2338  \setchemicalangle 8 315 45 135 225
2339  %
2340  \setchemicaltranslate 1 -1000   0
2341  \setchemicaltranslate 2 -1000 1000
2342  \setchemicaltranslate 3   0 1000
2343  \setchemicaltranslate 4 1000 1000
2344  \setchemicaltranslate 5 1000   0
2345  \setchemicaltranslate 6 1000 -1000
2346  \setchemicaltranslate 7   0 -1000
2347  \setchemicaltranslate 8 -1000 -1000
2348  %
2349  \setchemicallinesegment SB 300  0 700  0
2350  \setchemicallinesegment DB1 300 50 700  50
2351  \setchemicallinesegment DB2 300 -50 700 -50
2352  %
2353  %setchemicallinesegment    EP 200 125 200 -125
2354  \setchemicalfactorlinesegment EP 200 125 200 -125
2355  %
2356  \setchemicaltextelement ES 200  0
2357  \setchemicaltextelement ED1 200 50
2358  \setchemicaltextelement ED2 200 -50
2359  \setchemicaltextelement ET1 200 75
2360  \setchemicaltextelement ET2 200  0
2361  \setchemicaltextelement ET3 200 -75
2362  \setchemicaltextelement HB1 300  0
2363  \setchemicaltextelement HB2 475  0
2364  \setchemicaltextelement HB3 650  0
2365  %
2366  \setchemicaltextelement  Z 800  0
2367  \setchemicaltextelement RZ 950  0
2368  \setchemicaltextelement ZN 500  0
2369  \setchemicaltextelement ZTN 500 150
2370  \setchemicaltextelement ZBN 500 -150
2371  %
2372  \def\processchemical[##1##2##3##4##5]%
2373   {\doprocesschemical[##1##2##3##4##5]
2374    {\processaction
2375      [##1##2##3##4##5]
2376      [  PB:##4##5=>\beginchemicalpicture{##4##5},
2377          PE????=>\endchemicalpicture,
2378        SUB##4##5=>\processchemicalsubstitute{##4##5},
2379        ADJ##4##5=>\processchemicaldistance{##4##5},
2380        MOV##4##5=>\processchemicaltranslate{##4##5},
2381        DIR##4##5=>\processchemicaldirection{##4##5},
2382        OFF##4##5=>\processchemicaloffset{##4##5},
2383        CCD##4##5=>\processchemicaldottsegment{CC}{##4##5},
2384        LDD##4##5=>\processchemicaldashedlinesegment{DB1}{##4##5}%
2385              \processchemicallinesegment{DB2}{##4##5},
2386        RDD##4##5=>\processchemicallinesegment{DB1}{##4##5}%
2387              \processchemicaldashedlinesegment{DB2}{##4##5},
2388        OF##3:##5=>\processchemicalphantom{##3}{##5},
2389       OE##3##4##5=>\processchemicalopenend{OE}{##3##4##5},
2390       EP##3##4##5=>\processchemicallinesegment{EP}{##3##4##5},
2391       ES##3##4##5=>\processchemicaltextconstant{ES}{##3##4##5}{\hbox{$\cdot$}}{0},
2392       ED##3##4##5=>\processchemicaltextconstant{ED}{##3##4##5}{\hbox{$\cdot$}}{0},
2393       ET##3##4##5=>\processchemicaltextconstant{ET}{##3##4##5}{\hbox{$\cdot$}}{0},
2394       HB##3##4##5=>\processchemicaltextconstant{HB}{##3##4##5}{\hbox{$\cdot$}}{0},
2395       SB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4##5},
2396       DB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{DB}{##3##4##5},
2397       SB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4##5},
2398       BB##3##4##5=>\processchemicaldeltalinesegment{SB}{##3##4##5},
2399       BD##3##4##5=>\processchemicaldasheddeltalinesegment{SB}{##3##4##5},
2400       BW##3##4##5=>\processchemicalwavylinesegment{SB}{##3##4##5},
2401       SD##3##4##5=>\processchemicaldashedlinesegment{SB}{##3##4##5},
2402       TB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4##5}%
2403              \processchemicallinesegment{DB}{##3##4##5},
2404       CZ##3##4##5=>\processchemicaltextelement{RZ}{##3##4##5}{#1}{0}{},
2405        ZTN##4##5=>\processchemicalsmalltextconstant{ZTN}{##4##5}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2406        ZTT##4##5=>\processchemicalsmalltextelement{ZTN}{##4##5}{#1}{0}{},
2407        ZBN##4##5=>\processchemicalsmalltextconstant{ZBN}{##4##5}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2408        ZBT##4##5=>\processchemicalsmalltextelement{ZBN}{##4##5}{#1}{0}{},
2409       ZN##3##4##5=>\processchemicaltextconstant{ZN}{##3##4##5}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2410       ZT##3##4##5=>\processchemicaltextelement{ZN}{##3##4##5}{#1}{0}{},
2411      Z##2##3##4##5=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4##5}{#1}{0}
2412               {l,l,t,r,r,r,b,l},
2413      \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4##5}]}}}
2414
2415\def\executechemicalTHREE[#1]%
2416 {\setchemicalname THREE
2417  %
2418  \setchemicalmaximum   3
2419  \setchemicaldistance  289
2420  \setchemicalsubstitute 952
2421  %
2422  \setchemicalrotation 1 1  0   0   -1  -1  0   0   1
2423  \setchemicalrotation 2 -0.5 -0.866 -0.866 0.5 0.5 0.866 0.866 -0.5
2424  \setchemicalrotation 3 -0.5 0.866 0.866 0.5 0.5 -0.866 -0.866 -0.5
2425  %
2426  \setchemicalangle 1  0 90 180 270
2427  \setchemicalangle 2 120 210 300 30
2428  \setchemicalangle 3 240 330 60 150
2429  %
2430  \setchemicaltranslate 1 -1000   0
2431  \setchemicaltranslate 2   0 1000
2432  \setchemicaltranslate 3 1000   0
2433  \setchemicaltranslate 4   0 -1000
2434  %
2435  \setchemicallinesegment  B  577   0 -289 -500
2436  \setchemicallinesegment SB  352 -130  -64 -370
2437  \setchemicallinesegment -SB  352 -130 -289 -500
2438  \setchemicallinesegment +SB  577   0  -64 -370
2439  \setchemicallinesegment DB1  327  -87  -89 -327
2440  \setchemicallinesegment DB2  377 -172  -39 -413
2441  \setchemicallinesegment  R  577   0 1077   0
2442  \setchemicallinesegment -R  577   0 1010  250
2443  \setchemicallinesegment +R  577   0 1010 -250
2444  \setchemicallinesegment ER1  577  50 1077  50
2445  \setchemicallinesegment ER2  577  -50 1077  -50
2446  \setchemicallinesegment SR  837   0 1077   0
2447  \setchemicallinesegment -SR  802  130 1010  250
2448  \setchemicallinesegment +SR  802 -130 1010 -250
2449  \setchemicallinesegment DR1  837  50 1077  50
2450  \setchemicallinesegment DR2  837  -50 1077  -50
2451  %
2452  \setchemicaltextelement  Z  577   0
2453  \setchemicaltextelement RZ 1177   0
2454  \setchemicaltextelement -RZ 1097  300
2455  \setchemicaltextelement +RZ 1097 -300
2456  \setchemicaltextelement CRZ 1077   0
2457  %
2458  \def\processchemical[##1##2##3##4]%
2459   {\processaction
2460    [##1##2##3##4]
2461    [  ROT##4=>\processchemicalrotation{##4},
2462       MOV##4=>\processchemicaltranslate{##4},
2463       SUB##4=>\processchemicalsubstitute{##4},
2464       ADJ##4=>\processchemicaldistance{##4},
2465       -RZ##4=>\processchemicaltextelement{-RZ}{##4}{#1}{3}
2466            {l,t,r, l,r,l, r,b,l, r,l,r},
2467       +RZ##4=>\processchemicaltextelement{+RZ}{##4}{#1}{3}
2468            {l,r,b, r,r,l, r,l,t, l,l,r},
2469       -SB##4=>\processchemicallinesegment{-SB}{##4},
2470       +SB##4=>\processchemicallinesegment{+SB}{##4},
2471       -SR##4=>\processchemicallinesegment{-SR}{##4},
2472       +SR##4=>\processchemicallinesegment{+SR}{##4},
2473       CRZ##4=>\processchemicaltextelement{CRZ}{##4}{#1}{0}
2474            {},
2475      DB##3##4=>\processchemicallinesegment{DB}{##3##4},
2476      DR##3##4=>\processchemicallinesegment{DR}{##3##4},
2477      RZ##3##4=>\processchemicaltextelement{RZ}{##3##4}{#1}{3}
2478            {l,r,r, t,r,l, r,l,l, b,l,r},
2479      ER##3##4=>\processchemicallinesegment{ER}{##3##4},
2480      SB##3##4=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4},
2481      SR##3##4=>\processchemicallinesegment{SR}{##3##4},
2482      -R##3##4=>\processchemicallinesegment{-R}{##3##4},
2483      +R##3##4=>\processchemicallinesegment{+R}{##3##4},
2484     B##2##3##4=>\processchemicallinesegment{B}{##2##3##4},
2485     R##2##3##4=>\processchemicallinesegment{R}{##2##3##4},
2486     Z##2##3##4=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4}{#1}{0}{},
2487     \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4}]}}
2488
2489\def\executechemicalFOUR[#1]%
2490 {\setchemicalname FOUR
2491  %
2492  \setchemicalmaximum   4
2493  \setchemicaldistance  500
2494  \setchemicalsubstitute  0
2495  %
2496  \setchemicalrotation 1 1 0 0 -1 -1 0 0 1
2497  \setchemicalrotation 2 0 -1 -1 0 0 1 1 0
2498  \setchemicalrotation 3 -1 0 0 1 1 0 0 -1
2499  \setchemicalrotation 4 0 1 1 0 0 -1 -1 0
2500  %
2501  \setchemicalangle 1  0 90 180 270
2502  \setchemicalangle 2 90 180 270  0
2503  \setchemicalangle 3 180 270  0 90
2504  \setchemicalangle 4 270  0 90 180
2505  %
2506  \setchemicaltranslate 1 -1000   0
2507  \setchemicaltranslate 2   0 1000
2508  \setchemicaltranslate 3 1000   0
2509  \setchemicaltranslate 4   0 -1000
2510  %
2511  \setchemicallinesegment  B 500 500 500 -500
2512  \setchemicallinesegment SB 500 240 500 -240
2513  \setchemicallinesegment -SB 500 240 500 -500
2514  \setchemicallinesegment +SB 500 500 500 -240
2515  \setchemicallinesegment DB1 450 240 450 -240
2516  \setchemicallinesegment DB2 550 240 550 -240
2517  \setchemicallinesegment EB 360 300 360 -300
2518  \setchemicallinesegment  R 500 500 854 854
2519  \setchemicallinesegment -R 500 500 500 1000
2520  \setchemicallinesegment +R 500 500 1000 500
2521  \setchemicallinesegment ER1 465 535 819 889
2522  \setchemicallinesegment ER2 535 465 889 819
2523  \setchemicallinesegment SR 684 684 854 854
2524  \setchemicallinesegment -SR 500 760 500 1000
2525  \setchemicallinesegment +SR 760 500 1000 500
2526  \setchemicallinesegment DR1 649 719 819 889
2527  \setchemicallinesegment DR2 719 649 889 819
2528  %
2529  \setchemicaltextelement  Z 500 500
2530  \setchemicaltextelement RZ 925 925
2531  \setchemicaltextelement -RZ 500 1100
2532  \setchemicaltextelement +RZ 1100 500
2533  \setchemicaltextelement CRZ 1038 1038
2534  %
2535  \setchemicaltextelement ZN 350 350
2536  %
2537  \def\processchemical[##1##2##3##4]%
2538   {\processaction
2539    [##1##2##3##4]
2540    [  PB:##4=>\beginchemicalpicture{##4},
2541       PE????=>\endchemicalpicture,
2542       ROT##4=>\processchemicalrotation{##4},
2543       SUB##4=>\processchemicalsubstitute{##4},
2544       ADJ##4=>\processchemicaldistance{##4},
2545       MOV##4=>\processchemicaltranslate{##4},
2546       -RZ##4=>\processchemicaltextelement{-RZ}{##4}{#1}{4}
2547            {b,l,t,r, l,t,r,b, t,r,b,l, r,b,l,t},
2548       +RZ##4=>\processchemicaltextelement{+RZ}{##4}{#1}{4}
2549            {l,t,r,b, t,r,b,l, r,b,l,t, b,l,t,r},
2550       -SB##4=>\processchemicallinesegment{-SB}{##4},
2551       +SB##4=>\processchemicallinesegment{+SB}{##4},
2552       -SR##4=>\processchemicallinesegment{-SR}{##4},
2553       +SR##4=>\processchemicallinesegment{+SR}{##4},
2554       CRZ##4=>\processchemicaltextelement{CRZ}{##4}{#1}{0}{},
2555      ZN##3##4=>\processchemicaltextconstant{ZN}{##3##4}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2556      ZT##3##4=>\processchemicaltextelement{ZN}{##3##4}{#1}{0}{},
2557      DB##3##4=>\processchemicallinesegment{DB}{##3##4},
2558      DR##3##4=>\processchemicallinesegment{DR}{##3##4},
2559      EB##3##4=>\processchemicallinesegment{EB}{##3##4},
2560      ER##3##4=>\processchemicallinesegment{ER}{##3##4},
2561      RZ##3##4=>\processchemicaltextelement{RZ}{##3##4}{#1}{4}
2562            {lb,lt,rt,rb, lt,rt,rb,lb, rt,rb,lb,lt, rb,lb,lt,rt},
2563      SB##3##4=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4},
2564      SR##3##4=>\processchemicallinesegment{SR}{##3##4},
2565      -R##3##4=>\processchemicallinesegment{-R}{##3##4},
2566      +R##3##4=>\processchemicallinesegment{+R}{##3##4},
2567     B##2##3##4=>\processchemicallinesegment{B}{##2##3##4},
2568     R##2##3##4=>\processchemicallinesegment{R}{##2##3##4},
2569     Z##2##3##4=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4}{#1}{0}{},
2570     \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4}]}}
2571
2572\def\executechemicalFIVE[#1]%
2573 {\setchemicalname FIVE
2574  %
2575  \setchemicalmaximum    5
2576  \setchemicaldistance  688
2577  \setchemicalsubstitute 1226
2578  %
2579  \setchemicalrotation 1 1   0   0   -1   -1   0   0   1
2580  \setchemicalrotation 2 0.309 -0.951 -0.951 -0.309 -0.309 0.940 0.951 0.309
2581  \setchemicalrotation 3 -0.809 -0.588 -0.588 0.809 0.809 0.588 0.588 -0.809
2582  \setchemicalrotation 4 -0.809 0.588 0.588 0.809 0.809 -0.588 -0.588 -0.809
2583  \setchemicalrotation 5 0.309 0.951 0.951 -0.309 -0.309 -0.951 -0.951 0.309
2584  %
2585  \setchemicalangle 1  0 90 180 270
2586  \setchemicalangle 2 72 162 252 342
2587  \setchemicalangle 3 144 234 324 54
2588  \setchemicalangle 4 216 306 36 126
2589  \setchemicalangle 5 288 18 108 198
2590  %
2591  \setchemicaltranslate 1 -1376   0
2592  \setchemicaltranslate 2 -425 1304
2593  \setchemicaltranslate 3 1113  809
2594  \setchemicaltranslate 4 1113 -809
2595  \setchemicaltranslate 5 -425 -1304
2596  %
2597  \setchemicallinesegment  A 1188 500 1188 -500
2598  \setchemicallinesegment  B 688 500 688 -500
2599  \setchemicallinesegment  S -263 808 688 -500
2600  \setchemicallinesegment SS -116 606 541 -298
2601  \setchemicallinesegment -SS -263 808 541 -298
2602  \setchemicallinesegment +SS -116 606 688 -500
2603  \setchemicallinesegment SB 688 240 688 -240
2604  \setchemicallinesegment -SB 688 240 688 -500
2605  \setchemicallinesegment +SB 688 500 688 -240
2606  \setchemicallinesegment DB1 638 240 638 -240
2607  \setchemicallinesegment DB2 738 240 738 -240
2608  \setchemicallinesegment EB 548 340 548 -340
2609  \setchemicallinesegment  R 688 500 1093 794
2610  \setchemicallinesegment -R 688 500 688 1000
2611  \setchemicallinesegment +R 688 500 1163 345
2612  \setchemicallinesegment ER1 659 540 1064 834
2613  \setchemicallinesegment ER2 727 460 1122 754
2614  \setchemicallinesegment SR 898 653 1093 794
2615  \setchemicallinesegment -SR 688 760 688 1000
2616  \setchemicallinesegment +SR 935 420 1163 345
2617  \setchemicallinesegment DR1 869 693 1064 834
2618  \setchemicallinesegment DR2 927 613 1122 754
2619  %
2620  \setchemicaltextelement  Z 688 500
2621  \setchemicaltextelement RZ 1188 863
2622  \setchemicaltextelement -RZ 688 1100
2623  \setchemicaltextelement +RZ 1258 315
2624  \setchemicaltextelement CRZ 1323 947
2625  %
2626  \setchemicalcircsegment  C -36 36 590 72 475 -345
2627  \setchemicalcircsegment CC -72 0 590 72 182 -561
2628  %
2629  \setchemicaltextelement ZN 468 350
2630  \setchemicaltextelement RN 860 625 % 1.25 Z
2631  \setchemicaltextelement RTN 785 728 % .12 / 103 75
2632  \setchemicaltextelement RBN 935 522
2633  %
2634  \def\processchemical[##1##2##3##4]%
2635   {\processaction
2636    [##1##2##3##4]
2637    [ FRONT????=>{\executechemicalFIVEFRONT[#1]},
2638       PB:##4=>\beginchemicalpicture{##4},
2639       PE????=>\endchemicalpicture,
2640       ROT##4=>\processchemicalrotation{##4},
2641       SUB##4=>\processchemicalsubstitute{##4},
2642       ADJ##4=>\processchemicaldistance{##4},
2643       MOV##4=>\processchemicaltranslate{##4},
2644       -RZ##4=>\processchemicaltextelement{-RZ}{##4}{#1}{5}
2645            {b,l,t,r,r, l,t,r,r,l, t,r,r,l,l, r,b,l,t,r},
2646       +RZ##4=>\processchemicaltextelement{+RZ}{##4}{#1}{5}
2647            {l,t,r,r,b, t,r,r,l,l, r,r,l,l,r, b,l,l,r,r},
2648       -SB##4=>\processchemicallinesegment{-SB}{##4},
2649       +SB##4=>\processchemicallinesegment{+SB}{##4},
2650       -SR##4=>\processchemicallinesegment{-SR}{##4},
2651       +SR##4=>\processchemicallinesegment{+SR}{##4},
2652       -RD##4=>\processchemicaldashedlinesegment{-R}{##4},
2653       +RD##4=>\processchemicaldashedlinesegment{+R}{##4},
2654       -RB##4=>\processchemicaldeltalinesegment{-R}{##4},
2655       +RB##4=>\processchemicaldeltalinesegment{+R}{##4},
2656       CRZ##4=>\processchemicaltextelement{CRZ}{##4}{#1}{0}{},
2657       RTN##4=>\processchemicaltextconstant{RTN}{##4}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2658       RTT##4=>\processchemicaltextelement{RTN}{##4}{#1}{0}{},
2659       RBN##4=>\processchemicaltextconstant{RBN}{##4}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2660       RBT##4=>\processchemicaltextelement{RBN}{##4}{#1}{0}{},
2661       -SS##4=>\processchemicallinesegment{-SS}{##4},
2662       +SS##4=>\processchemicallinesegment{+SS}{##4},
2663       CCD##4=>\processchemicaldottsegment{CC}{##4},
2664      SS##3##4=>\processchemicallinesegment{SS}{##3##4},
2665      RD##3##4=>\processchemicaldashedlinesegment{R}{##3##4},
2666      RB##3##4=>\processchemicaldeltalinesegment{R}{##3##4},
2667      ZN##3##4=>\processchemicaltextconstant{ZN}{##3##4}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2668      ZT##3##4=>\processchemicaltextelement{ZN}{##3##4}{#1}{0}{},
2669      RN##3##4=>\processchemicaltextconstant{RN}{##3##4}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2670      RT##3##4=>\processchemicaltextelement{RN}{##3##4}{#1}{0}{},
2671      AU##3##4=>\processchemicaluparrowsegment{A}{##3##4},
2672      AD##3##4=>\processchemicaldownarrowsegment{A}{##3##4},
2673      CC##3##4=>\processchemicalcircsegment{CC}{##3##4},
2674      CD##3##4=>\processchemicaldottsegment{C}{##3##4},
2675      DB##3##4=>\processchemicallinesegment{DB}{##3##4},
2676      DR##3##4=>\processchemicallinesegment{DR}{##3##4},
2677      EB##3##4=>\processchemicallinesegment{EB}{##3##4},
2678      ER##3##4=>\processchemicallinesegment{ER}{##3##4},
2679      RZ##3##4=>\processchemicaltextelement{RZ}{##3##4}{#1}{5}
2680            {l,l,r,r,r, l,r,r,b,l, r,r,b,l,t, r,l,l,t,r},
2681      SB##3##4=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4},
2682      SR##3##4=>\processchemicallinesegment{SR}{##3##4},
2683      -R##3##4=>\processchemicallinesegment{-R}{##3##4},
2684      +R##3##4=>\processchemicallinesegment{+R}{##3##4},
2685     B##2##3##4=>\processchemicallinesegment{B}{##2##3##4},
2686     C##2##3##4=>\processchemicalcircsegment{C}{##2##3##4},
2687     R##2##3##4=>\processchemicallinesegment{R}{##2##3##4},
2688     S##2##3##4=>\processchemicallinesegment{S}{##2##3##4},
2689     Z##2##3##4=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4}{#1}{0}{},
2690     \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4}]}}
2691
2692\def\executechemicalSIX[#1]%
2693 {\setchemicalname SIX
2694  %
2695  \setchemicalmaximum    6
2696  \setchemicalsubstitute 1375
2697  \setchemicaldistance  866
2698  %
2699  \setchemicalrotation 1 1  0  0 -1   -1  0  0   1
2700  \setchemicalrotation 2 0.5 -0.866 -0.866 -0.5 -0.5 0.866 0.866 0.5
2701  \setchemicalrotation 3 -0.5 -0.866 -0.866 0.5 0.5 0.866 0.866 -0.5
2702  \setchemicalrotation 4 -1  0   0   1  1  0   0   -1
2703  \setchemicalrotation 5 -0.5 0.866 0.866 0.5 0.5 -0.866 -0.866 -0.5
2704  \setchemicalrotation 6 0.5 0.866 0.866 -0.5 -0.5 -0.866 -0.866 0.5
2705  %
2706  \setchemicalangle 1  0 90 180 270
2707  \setchemicalangle 2 60 150 240 330
2708  \setchemicalangle 3 120 210 300 30
2709  \setchemicalangle 4 180 270  0 90
2710  \setchemicalangle 5 240 330 60 150
2711  \setchemicalangle 6 300 30 120 210
2712  %
2713  \setchemicaltranslate 1 -1732   0
2714  \setchemicaltranslate 2 -866 1500
2715  \setchemicaltranslate 3  866 1500
2716  \setchemicaltranslate 4 1732   0
2717  \setchemicaltranslate 5  866 -1500
2718  \setchemicaltranslate 6 -866 -1500
2719  %
2720  \setchemicallinesegment  A 1386  500 1386 -500
2721  \setchemicallinesegment  S  0 1000 866 -500
2722  \setchemicallinesegment  SS 125  783 741 -283
2723  \setchemicallinesegment -SS  0 1000 741 -283
2724  \setchemicallinesegment +SS 125  783 866 -500
2725  \setchemicallinesegment  B 866  500 866 -500
2726  \setchemicallinesegment  SB 866  240 866 -240
2727  \setchemicallinesegment -SB 866  240 866 -500
2728  \setchemicallinesegment +SB 866  500 866 -240
2729  \setchemicallinesegment DB1 816  240 816 -240
2730  \setchemicallinesegment DB2 916  240 916 -240
2731  \setchemicallinesegment  EB 726  340 726 -340
2732  \setchemicallinesegment  R 866  500 1299 750
2733  \setchemicallinesegment  -R 866  500 866 1000
2734  \setchemicallinesegment  +R 866  500 1299 250
2735  \setchemicallinesegment ER1 841  543 1274 793
2736  \setchemicallinesegment ER2 891  457 1324 707
2737  \setchemicallinesegment  SR 1091  630 1299 750
2738  \setchemicallinesegment -SR 866  740 866 1000
2739  \setchemicallinesegment +SR 1091  370 1299 250
2740  \setchemicallinesegment DR1 1066  673 1274 793
2741  \setchemicallinesegment DR2 1116  588 1324 707
2742  \setchemicallinesegment MID1  0 1000 -150 200
2743  \setchemicallinesegment MID2  0 -1000 -150 -200
2744  \setchemicallinesegment MIDS1  0 1000 -180  0
2745  \setchemicallinesegment MIDS2  0 -1000 -180  0
2746  %
2747  \setchemicalcircsegment  C -30 30 700 60 600 -346
2748  \setchemicalcircsegment CC -60 0 700 60 350 -606
2749  %
2750  \setchemicaltextelement  Z 866 500
2751  \setchemicaltextelement  RZ 1386 800
2752  \setchemicaltextelement -RZ 866 1100
2753  \setchemicaltextelement +RZ 1386 200
2754  \setchemicaltextelement CRZ 1524 880
2755  \setchemicaltextelement MIDZ -150  0
2756  %
2757  \setchemicaltextelement ZN  589 350
2758  \setchemicaltextelement RN 1083 625 % 1.25 Z
2759  \setchemicaltextelement RTN 1008 755 % .12 / 130 75
2760  \setchemicaltextelement RBN 1158 495
2761  %
2762  \def\processchemical[##1##2##3##4##5]%
2763   {\processaction
2764    [##1##2##3##4##5]
2765    [  FRONT????=>{\executechemicalSIXFRONT[#1]},
2766        MID????=>\processchemicallinesegment{MID}{1????},
2767       MIDS????=>\processchemicallinesegment{MIDS}{1????},
2768       MIDZ????=>\processchemicaltextelement{MIDZ}{1????}{#1}{0}{},
2769       PB:##4##5=>\beginchemicalpicture{##4##5},
2770        PE????=>\endchemicalpicture,
2771       ROT##4##5=>\processchemicalrotation{##4##5},
2772       SUB##4##5=>\processchemicalsubstitute{##4##5},
2773       ADJ##4##5=>\processchemicaldistance{##4##5},
2774       MOV##4##5=>\processchemicaltranslate{##4##5},
2775       -RZ##4##5=>\processchemicaltextelement{-RZ}{##4##5}{#1}{6}
2776            {b,l,l,t,r,r, l,l,r,r,r,l, t,r,r,b,l,l, r,r,l,l,l,r},
2777       +RZ##4##5=>\processchemicaltextelement{+RZ}{##4##5}{#1}{6}
2778            {l,t,r,r,b,l, r,r,r,l,l,l, r,b,l,l,t,r, l,l,l,r,r,r},
2779       -SB##4##5=>\processchemicallinesegment{-SB}{##4##5},
2780       +SB##4##5=>\processchemicallinesegment{+SB}{##4##5},
2781       -SR##4##5=>\processchemicallinesegment{-SR}{##4##5},
2782       +SR##4##5=>\processchemicallinesegment{+SR}{##4##5},
2783       -RD##4##5=>\processchemicaldashedlinesegment{-R}{##4##5},
2784       +RD##4##5=>\processchemicaldashedlinesegment{+R}{##4##5},
2785       -RB##4##5=>\processchemicaldeltalinesegment{-R}{##4##5},
2786       +RB##4##5=>\processchemicaldeltalinesegment{+R}{##4##5},
2787       CRZ##4##5=>\processchemicaltextelement{CRZ}{##4##5}{#1}{0}{},
2788       -SS##4##5=>\processchemicallinesegment{-SS}{##4##5},
2789       +SS##4##5=>\processchemicallinesegment{+SS}{##4##5},
2790       CCD##4##5=>\processchemicaldottsegment{CC}{##4##5},
2791RTN##4##5=>\processchemicaltextconstant{RTN}{##4##5}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2792RTT##4##5=>\processchemicaltextelement{RTN}{##4##5}{#1}{0}{},
2793RBN##4##5=>\processchemicaltextconstant{RBN}{##4##5}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2794RBT##4##5=>\processchemicaltextelement{RBN}{##4##5}{#1}{0}{},
2795      SS##3##4##5=>\processchemicallinesegment{SS}{##3##4##5},
2796      RD##3##4##5=>\processchemicaldashedlinesegment{R}{##3##4##5},
2797      RB##3##4##5=>\processchemicaldeltalinesegment{R}{##3##4##5},
2798      ZN##3##4##5=>\processchemicaltextconstant{ZN}{##3##4##5}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2799      ZT##3##4##5=>\processchemicaltextelement{ZN}{##3##4##5}{#1}{0}{},
2800RN##3##4##5=>\processchemicaltextconstant{RN}{##3##4##5}{\chemicaltextelementnumber}{0},
2801RT##3##4##5=>\processchemicaltextelement{RN}{##3##4##5}{#1}{0}{},
2802      AU##3##4##5=>\processchemicaluparrowsegment{A}{##3##4##5},
2803      AD##3##4##5=>\processchemicaldownarrowsegment{A}{##3##4##5},
2804      CD##3##4##5=>\processchemicaldottsegment{C}{##3##4##5},
2805      CC##3##4##5=>\processchemicalcircsegment{CC}{##3##4##5},
2806      DB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{DB}{##3##4##5},
2807      EB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{EB}{##3##4##5},
2808      ER##3##4##5=>\processchemicallinesegment{ER}{##3##4##5},
2809      RZ##3##4##5=>\processchemicaltextelement{RZ}{##3##4##5}{#1}{6}
2810            {l,l,t,r,r,b, l,r,r,r,l,l, r,r,b,l,l,t, r,l,l,l,r,r},
2811      SB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4##5},
2812      SR##3##4##5=>\processchemicallinesegment{SR}{##3##4##5},
2813      DR##3##4##5=>\processchemicallinesegment{DR}{##3##4##5},
2814      -R##3##4##5=>\processchemicallinesegment{-R}{##3##4##5},
2815      +R##3##4##5=>\processchemicallinesegment{+R}{##3##4##5},
2816     B##2##3##4##5=>\processchemicallinesegment{B}{##2##3##4##5},
2817     C##2##3##4##5=>\processchemicalcircsegment{C}{##2##3##4##5},
2818     R##2##3##4##5=>\processchemicallinesegment{R}{##2##3##4##5},
2819     S##2##3##4##5=>\processchemicallinesegment{S}{##2##3##4##5},
2820     Z##2##3##4##5=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4##5}{#1}{0}{},
2821      \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4##5}]}}
2822
2823\def\executechemicalSEVEN[#1]% incomplete !
2824 {\setchemicalname SEVEN
2825  %
2826  \setchemicalmaximum    7
2827  \setchemicalsubstitute   -
2828  \setchemicaldistance  1038
2829  %
2830  \setchemicalrotation 1 .623 .782 - - - - - -
2831  \setchemicalrotation 2 -.223 .975 - - - - - -
2832  \setchemicalrotation 3 -.901 .434 - - - - - -
2833  \setchemicalrotation 4 -.901 -.434 - - - - - -
2834  \setchemicalrotation 5 -.223 -.975 - - - - - -
2835  \setchemicalrotation 6 .623 -.782 - - - - - -
2836  \setchemicalrotation 7   1   0 - - - - - -
2837  %
2838  \setchemicalangle 1    0 - - -
2839  \setchemicalangle 2 51.429 - - -
2840  \setchemicalangle 3 102.857 - - -
2841  \setchemicalangle 4 154.286 - - -
2842  \setchemicalangle 5 205.714 - - -
2843  \setchemicalangle 6 257.143 - - -
2844  \setchemicalangle 7 308.571 - - -
2845  %
2846  \setchemicaltranslate 1 - -
2847  \setchemicaltranslate 2 - -
2848  \setchemicaltranslate 3 - -
2849  \setchemicaltranslate 4 - -
2850  \setchemicaltranslate 5 - -
2851  \setchemicaltranslate 6 - -
2852  \setchemicaltranslate 7 - -
2853  %
2854  \setchemicallinesegment  B 1038 500 1038 -500
2855  \setchemicallinesegment SB 1038 240 1038 -240
2856  \setchemicallinesegment -SB 1038 240 1038 -500
2857  \setchemicallinesegment +SB 1038 500 1038 -240
2858  %
2859  \setchemicaltextelement Z 1038 500
2860  %
2861  \def\processchemical[##1##2##3##4##5]%
2862   {\processaction
2863    [##1##2##3##4##5]
2864    [  PB:##4##5=>\beginchemicalpicture{##4##5},
2865        PE????=>\endchemicalpicture,
2866      %ROT##4##5=>\processchemicalrotation{##4},
2867      %SUB##4##5=>\processchemicalsubstitute{##4##5},
2868      %ADJ##4##5=>\processchemicaldistance{##4##5},
2869      %MOV##4##5=>\processchemicaltranslate{##4##5},
2870       -SB##4##5=>\processchemicallinesegment{-SB}{##4##5},
2871       +SB##4##5=>\processchemicallinesegment{+SB}{##4##5},
2872      SB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4##5},
2873     B##2##3##4##5=>\processchemicallinesegment{B}{##2##3##4##5},
2874     Z##2##3##4##5=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4##5}{#1}{0}{},
2875      \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4##5}]}}
2876
2877\def\executechemicalEIGHT[#1]% incomplete !
2878 {\setchemicalname EIGHT
2879  %
2880  \setchemicalmaximum    8
2881  %\setchemicalsubstitute 1307
2882  \setchemicaldistance  1207
2883  %
2884  \setchemicalrotation 1 .707 .707 - - - - - -
2885  \setchemicalrotation 2   0   1 - - - - - -
2886  \setchemicalrotation 3 -.707 .707 - - - - - -
2887  \setchemicalrotation 4  -1   0 - - - - - -
2888  \setchemicalrotation 5 -.707 -.707 - - - - - -
2889  \setchemicalrotation 6  0   -1 - - - - - -
2890  \setchemicalrotation 7 .707 -.707 - - - - - -
2891  \setchemicalrotation 8   1   0 - - - - - -
2892  %
2893  \setchemicalangle 1 45 - - -
2894  \setchemicalangle 2 90 - - -
2895  \setchemicalangle 3 135 - - -
2896  \setchemicalangle 4 180 - - -
2897  \setchemicalangle 5 225 - - -
2898  \setchemicalangle 6 270 - - -
2899  \setchemicalangle 7 315 - - -
2900  \setchemicalangle 8  0 - - -
2901  %
2902  \setchemicaltranslate 1 -2414   0
2903  \setchemicaltranslate 2 -1706 1706
2904  \setchemicaltranslate 3   0 2414
2905  \setchemicaltranslate 4 1706 1706
2906  \setchemicaltranslate 5 2414   0
2907  \setchemicaltranslate 6 1706 -1706
2908  \setchemicaltranslate 7   0 -2414
2909  \setchemicaltranslate 8 -1706 -1706
2910  %
2911  \setchemicallinesegment  B 1207 500 1207 -500
2912  \setchemicallinesegment  SB 1207 240 1207 -240
2913  \setchemicallinesegment -SB 1207 240 1207 -500
2914  \setchemicallinesegment +SB 1207 500 1207 -240
2915  %
2916  \setchemicaltextelement  Z 1207 500
2917  %
2918  \def\processchemical[##1##2##3##4##5]%
2919   {\processaction
2920    [##1##2##3##4##5]
2921    [  PB:##4##5=>\beginchemicalpicture{##4##5},
2922        PE????=>\endchemicalpicture,
2923      %SUB##4##5=>\processchemicalsubstitute{##4##5},
2924       ADJ##4##5=>\processchemicaldistance{##4##5},
2925       MOV##4##5=>\processchemicaltranslate{##4##5},
2926       -SB##4##5=>\processchemicallinesegment{-SB}{##4##5},
2927       +SB##4##5=>\processchemicallinesegment{+SB}{##4##5},
2928      SB##3##4##5=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4##5},
2929     B##2##3##4##5=>\processchemicallinesegment{B}{##2##3##4##5},
2930     Z##2##3##4##5=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4##5}{#1}{0}{},
2931      \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4##5}]}}
2932
2933\def\executechemicalFIVEFRONT[#1]%
2934 {\executechemicalFIVE[]%
2935  %
2936  \setchemicalname FIVEFRONT
2937  %
2938  \setchemicallinesegment -R 688 500 688 100
2939  \setchemicallinesegment +R 688 500 688 900
2940  %
2941  \setchemicaltextelement -RZ  0 -1300
2942  \setchemicaltextelement +RZ  0 1300
2943  %
2944  \def\processchemical[##1##2##3##4]%
2945   {\def\chemicalrotation{2}%
2946   \processaction
2947    [##1##2##3##4]
2948    [  -RZ##4=>\processchemicalunrotatedtextelement{Z}{-RZ}{##4}{#1}{5}
2949            {,,,,, t,t,t,t,t},
2950       +RZ##4=>\processchemicalunrotatedtextelement{Z}{+RZ}{##4}{#1}{5}
2951            {,,,,, b,b,b,b,b},
2952       -SB##4=>\processchemicallinesegment{-SB}{##4},
2953       +SB##4=>\processchemicallinesegment{+SB}{##4},
2954      SB##3##4=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4},
2955      -R##3##4=>\processchemicalunrotatedlinesegment{t}{-R}{##3##4},
2956      +R##3##4=>\processchemicalunrotatedlinesegment{b}{+R}{##3##4},
2957      BB##3##4=>\processchemicalzlinesegment{B}{##3##4},
2958     R##2##3##4=>\processchemicalunrotatedlinesegment{t}{-R}{##2##3##4}%
2959           \processchemicalunrotatedlinesegment{b}{+R}{##2##3##4},
2960     B##2##3##4=>\processchemicallinesegment{B}{##2##3##4},
2961     Z##2##3##4=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4}{#1}{0}{},
2962     \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4}]}}
2963
2964\def\executechemicalSIXFRONT[#1]%
2965 {\executechemicalSIX[]%
2966  %
2967  \setchemicalname SIXFRONT
2968  %
2969  \setchemicallinesegment -R 866 500 866 100
2970  \setchemicallinesegment +R 866 500 866 900
2971  %
2972  \setchemicaltextelement -RZ 0 -1300
2973  \setchemicaltextelement +RZ 0 1300
2974  %
2975  \def\processchemical[##1##2##3##4]%
2976   {\def\chemicalrotation{2}%
2977   \processaction
2978    [##1##2##3##4]
2979    [  -RZ##4=>\processchemicalunrotatedtextelement{Z}{-RZ}{##4}{#1}{6}
2980            {,,,,,, t,t,t,t,t,t},
2981       +RZ##4=>\processchemicalunrotatedtextelement{Z}{+RZ}{##4}{#1}{6}
2982            {,,,,,, b,b,b,b,b,b},
2983       -SB##4=>\processchemicallinesegment{-SB}{##4},
2984       +SB##4=>\processchemicallinesegment{+SB}{##4},
2985      SB##3##4=>\processchemicallinesegment{SB}{##3##4},
2986      -R##3##4=>\processchemicalunrotatedlinesegment{t}{-R}{##3##4},
2987      +R##3##4=>\processchemicalunrotatedlinesegment{b}{+R}{##3##4},
2988      BB##3##4=>\processchemicalzlinesegment{B}{##3##4},
2989     R##2##3##4=>\processchemicalunrotatedlinesegment{t}{-R}{##2##3##4}%
2990           \processchemicalunrotatedlinesegment{b}{+R}{##2##3##4},
2991     B##2##3##4=>\processchemicallinesegment{B}{##2##3##4},
2992     Z##2##3##4=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4}{#1}{0}{},
2993    \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4}]}}
2994
2995% 1 :  0
2996% 2 : -115
2997% 3* : -195
2998% 3 : -165
2999% 4 : -245
3000
3001\def\executechemicalCARBON[#1]%
3002 {\setchemicalname CARBON
3003  %
3004  \setchemicalmaximum  4
3005  \setchemicaldistance  0
3006  \setchemicalsubstitute 0
3007  %
3008  \setchemicalrotation 1  1   0   0   -1   -1   0   0   1
3009  \setchemicalrotation 2 -0.423 -0.906 -0.906 0.423 0.423 0.906 0.906 -0.423
3010  \setchemicalrotation 3 -0.966 -0.259 -0.259 0.966 0.966 0.259 0.259 -0.966
3011  \setchemicalrotation 3* -0.966 0.259 0.259 0.966 0.966 -0.259 -0.259 -0.966
3012  \setchemicalrotation 4 -0.423 0.906 0.906 0.423 0.423 -0.906 -0.906 -0.423
3013  %
3014  \setchemicalangle 1   0 90 180 270
3015  \setchemicalangle 2  115 205 295 25
3016  \setchemicalangle 3  165 255 345 75
3017  \setchemicalangle 3* 195 285 15 105
3018  \setchemicalangle 4  245 335 65 155
3019  %
3020  \setchemicaltranslate 1 -1500   0
3021  \setchemicaltranslate 2   0 1500
3022  \setchemicaltranslate 3 1500   0
3023  \setchemicaltranslate 4   0 -1500
3024  %
3025  \setchemicallinesegment B1  500 0 1000 0
3026  \setchemicallinesegment B2  300 0 1000 0
3027  \setchemicallinesegment B3  500 0 1000 0
3028  \setchemicallinesegment B4  300 0 1000 0
3029  %
3030  \setchemicaltextelement Z 1100 0
3031  %
3032  \setchemicalcircsegment C 0 360 500 360 0 -500
3033  %
3034  \def\processchemical[##1##2##3##4##5]%
3035   {\processaction
3036    [##1##2##3##4##5]
3037    [   MIR????=>\setchemicalmirror{3},
3038       -MIR????=>\resetchemicalmirror{3},
3039       *MIR????=>\togglechemicalmirror{3},
3040        CB????=>\processlocalchemicals{B,C,Z},
3041         C????=>\processchemicalcircsegment{C}{1????},
3042        -ROT##5=>\reversechemical{ROT}{##5}{3,4,1,2},
3043       ROT##4##5=>\processchemicalrotation{##4##5},
3044       MOV##4##5=>\processchemicaltranslate{##4##5},
3045      CB##3##4##5=>\processlocalchemicals
3046             {ROT##3,C,B,Z2..4,
3047              MOV##3,*MIR,-ROT##3,C,B,Z2..4},
3048     B##2##3##4##5=>\processprivatechemicallinesegment{B}{##2##3##4##5},
3049     Z##2##3##4##5=>\processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4##5}{#1}{4}
3050             {l,t,r,b, t,r,b,l, r,b,l,t, b,l,t,r},
3051      \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4##5}]}}
3052
3053% 1:  45   2: -90   3: -225
3054% 4: -45   5: -135   6: -270
3055
3056\newif\ifNEWMANstagger \NEWMANstaggertrue
3057
3058\def\executechemicalNEWMANSTAGGER%
3059 {\NEWMANstaggertrue\executechemicalNEWMAN}
3060
3061\def\executechemicalNEWMANECLIPSE%
3062 {\NEWMANstaggerfalse\executechemicalNEWMAN}
3063
3064\def\executechemicalNEWMAN[#1]%
3065 {\setchemicalname NEWMAN
3066  %
3067  \setchemicalmaximum  6
3068  \setchemicaldistance  0
3069  \setchemicalsubstitute 0
3070  %
3071  \ifNEWMANstagger
3072   \setchemicalrotation 1 0.707 0.707 0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 0.707
3073   \setchemicalrotation 2 0   -1   -1   0   0   1   1   0
3074   \setchemicalrotation 3 -0.707 0.707 0.707 0.707 0.707 -0.707 -0.707 -0.707
3075  \else
3076   \setchemicalrotation 1 .866 -.5  -.5  -.866 -.866 .5  .5  .866
3077   \setchemicalrotation 2 -.259 .966 .966 .259 .259 -.966 -.966 -.259
3078   \setchemicalrotation 3 -.5  -.866 -.866 .5  .5  .866 .866 -.5
3079  \fi
3080  \setchemicalrotation 4 0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 0.707 0.707 0.707
3081  \setchemicalrotation 5 -0.707 -0.707 -0.707 0.707 0.707 0.707 0.707 -0.707
3082  \setchemicalrotation 6 0   1   1   0   0   -1   -1   0
3083  %
3084  \ifNEWMANstagger
3085   \setchemicalangle 1 315 45 135 225
3086   \setchemicalangle 2 90 180 270  0
3087   \setchemicalangle 3 225 315 45 135
3088  \else
3089   \setchemicalangle 1 30 120 210 300
3090   \setchemicalangle 2 255 345 75 165
3091   \setchemicalangle 3 120 210 300 30
3092  \fi
3093  \setchemicalangle 4 45 135 225 315
3094  \setchemicalangle 5 135 225 315 45
3095  \setchemicalangle 6 270  0 90 180
3096  %
3097  \setchemicaltranslate 1 -1500   0
3098  \setchemicaltranslate 2   0 1500
3099  \setchemicaltranslate 3 1500   0
3100  \setchemicaltranslate 4   0 -1500
3101  %
3102  \setchemicallinesegment B1  0 0 1000 0
3103  \setchemicallinesegment B2  0 0 1000 0
3104  \setchemicallinesegment B3  0 0 1000 0
3105  \setchemicallinesegment B4 500 0 1000 0
3106  \setchemicallinesegment B5 500 0 1000 0
3107  \setchemicallinesegment B6 500 0 1000 0
3108  %
3109  \setchemicaltextelement Z 1100 0
3110  %
3111  \setchemicalcircsegment C 0 360 500 360 0 -500
3112  %
3113  \def\processchemical[##1##2##3##4]%
3114   {\processaction
3115    [##1##2##3##4]
3116    [STAGGER????=>{\executechemicalNEWMANSTAGGER[#1]},
3117     ECLIPSE????=>{\executechemicalNEWMANECLIPSE[#1]},
3118        B????=>\processlocalchemicals{B1..6},
3119       CB????=>\processlocalchemicals{B1..6,C,Z1..6},
3120        C????=>\processchemicalcircsegment{C}{1????},
3121       ROT##4=>\processchemicalrotation{##4},
3122       MOV##4=>\processchemicaltranslate{##4},
3123     B##2##3##4=>\processprivatechemicallinesegment{B}{##2##3##4},
3124     Z##2##3##4=>\ifNEWMANstagger
3125            \processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4}{#1}{6}
3126             {l,t,r,l,r,b, l,r,l,r,r,l, r,b,l,r,l,t, r,l,r,l,l,r}%
3127           \else
3128            \processchemicaltextelement{Z}{##2##3##4}{#1}{6}
3129             {l,r,t,t,r,b, t,b,r,r,b,l, r,l,b,b,l,t, b,t,l,l,t,r}%
3130           \fi,
3131     \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4}]}}
3132
3133\def\executechemicalCHAIR[#1]% smaller
3134 {\setchemicalname CHAIR
3135  %
3136  \setchemicalmaximum 6
3137  %
3138  \setchemicallinesegment B1 1600 800 2800 -800
3139  \setchemicallinesegment B2 2800 -800  800  0
3140  \setchemicallinesegment B3  800  0 -1600 -800
3141  \setchemicallinesegment B4 -1600 -800 -2800 800
3142  \setchemicallinesegment B5 -2800 800 -800  0
3143  \setchemicallinesegment B6 -800  0 1600 800
3144  %
3145  \setchemicallinesegment +R1 1600 800 1600 1600
3146  \setchemicallinesegment +R2 2800 -800 2800 -1600
3147  \setchemicallinesegment +R3  800  0  800  800
3148  \setchemicallinesegment +R4 -1600 -800 -1600 -1600
3149  \setchemicallinesegment +R5 -2800 800 -2800 1600
3150  \setchemicallinesegment +R6 -800  0 -800 -800
3151  %
3152  \setchemicallinesegment -R1 1600 800 2350 522 % 750 278
3153  \setchemicallinesegment -R2 2800 -800 3493 -400
3154  \setchemicallinesegment -R3  800  0 1329 -600 % 528 600
3155  \setchemicallinesegment -R4 -1600 -800 -2350 -522 % 750 278
3156  \setchemicallinesegment -R5 -2800 800 -3493 400
3157  \setchemicallinesegment -R6 -800  0 -1329 600 % 528 600
3158  %
3159  \setchemicaltextelement +RZ1 1600 1800
3160  \setchemicaltextelement +RZ2 2800 -1800
3161  \setchemicaltextelement +RZ3  800 1000
3162  \setchemicaltextelement +RZ4 -1600 -1800
3163  \setchemicaltextelement +RZ5 -2800 1800
3164  \setchemicaltextelement +RZ6 -800 -1000
3165  %
3166  \setchemicaltextelement -RZ1 2538 453 % 200 lang
3167  \setchemicaltextelement -RZ2 3666 -300
3168  \setchemicaltextelement -RZ3 1460 -750
3169  \setchemicaltextelement -RZ4 -2538 -453
3170  \setchemicaltextelement -RZ5 -3666 300
3171  \setchemicaltextelement -RZ6 -1460 750
3172  %
3173  \def\processchemical[##1##2##3##4##5]%
3174   {\def\chemicalrotation{1}%
3175   \processaction
3176    [##1##2##3##4##5]
3177    [   B????=>\processlocalchemicals{B1,B2,B3,B4,B5,B6},
3178       -R????=>\processlocalchemicals{-R1,-R2,-R3,-R4,-R5,-R6},
3179       +R????=>\processlocalchemicals{+R1,+R2,+R3,+R4,+R5,+R6},
3180      B##2????=>{\getchemicallinesegment[0][B##2]},
3181     -RZ##4????=>{\getchemicalfixedtextelement[-RZ##4][1][##4][l,l,tc,r,r,bc][#1]},
3182     +RZ##4????=>{\getchemicalfixedtextelement[+RZ##4][1][##4][c][#1]},
3183      -R##3????=>{\getchemicallinesegment[0][-R##3]},
3184      +R##3????=>{\getchemicallinesegment[0][+R##3]},
3185     \s!unknown=>\unknownchemical{##1##2##3##4##5}]}}
3186
3187\def\executechemicalarrow#1#2[#3]%
3188 {\dogetcommalistelement1\from#3\to\toptext
3189  \dogetcommalistelement2\from#3\to\bottext
3190  \def\dochemicaltext##1%
3191   {\dosetsubscripts%
3192   $\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalformat\strut##1}$%
3193   \doresetsubscripts}%
3194  \doifelse\@@chemicallocation\v!intext
3195   {#1{\dochemicaltext\toptext}}%
3196   {\setbox\chemicalsymbols=\hbox
3197    {\box\chemicalsymbols
3198     \vbox{\halign{##\cr
3199      \hbox to 3em{\hss\dochemicaltext{\toptext}\hss}\cr
3200      #2%
3201      \hbox to 3em{\hss\dochemicaltext{\bottext}\hss}\cr}}}}}
3202
3203\def\executechemicalGIVES
3204 {\executechemicalarrow
3205   {\chemicalsinglepicturearrow}% nodig
3206   {\rightarrowfill\cr}}
3207
3208\def\executechemicalEQUILIBRIUM
3209 {\executechemicalarrow
3210   {\chemicaldoublepicturearrow}% nodig
3211   {\rightarrowfill\cr\leftarrowfill\cr}}
3212
3213\def\executechemicalMESOMERIC
3214 {\executechemicalarrow
3215   {\chemicalsinglepicturearrow}% nodig
3216   {$\leftarrow\hskip-1em$\rightarrowfill\cr}}
3217
3218\def\executechemicalsign#1[#2]%
3219 {\doifelse\@@chemicallocation\v!intext
3220   {\dosetsubscripts
3221   $\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalformat#1}$%
3222   \doresetsubscripts}
3223   {\setbox\chemicalsymbols\hbox
3224    {\box\chemicalsymbols
3225     \dosetsubscripts
3226     $\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalformat#1}$%
3227     \doresetsubscripts}}}
3228
3229\def\executechemicalPLUS
3230 {\executechemicalsign{+}}
3231
3232\def\executechemicalMINUS
3233 {\executechemicalsign{-}}
3234
3235\def\executechemicalEQUAL
3236 {\executechemicalsign{=}}
3237
3238\def\executechemicalSPACE[#1]%
3239 {\doifnot\@@chemicallocation\v!intext
3240   {\setbox\chemicalsymbols\hbox
3241    {\box\chemicalsymbols
3242     \quad}}}
3243
3244\def\executechemicalCHEM[#1]%
3245 {\doifnot\@@chemicallocation\v!intext
3246   {\setbox\chemicalsymbols\hbox
3247    {\box\chemicalsymbols
3248     $\@@dochemicalstyle{\@@localchemicalformat#1}$}}}
3249
3250\def\executechemicalTEXT[#1]%
3251 {\doifnot\@@chemicallocation\v!intext
3252   {\setbox\chemicalsymbols\hbox
3253    {\box\chemicalsymbols#1}}}
3254
3255%\def\executechemicalLOW[#1]%
3256% {\setlowsubscripts}
3257%
3258%\def\executechemicalHIGH[#1]%
3259% {\sethighsubscripts}
3260
3261\def\putchemicalrule#1#2#3#4%
3262 {\ifcase\chemicaldrawingmode
3263   \putrule from {#1} {#2} to {#3} {#4}
3264  \or
3265   \psline(#1,#2)(#3,#4)%
3266  \or
3267   \bgroup
3268   \!!counta=#1\!!countb=#2\!!countc=#3\!!countd=#4\relax
3269   \global\MPdrawingdonetrue
3270   \setchemicalattributes
3271   \startMPdrawing
3272    x1 := \MPdivten[\the\!!counta]u ;
3273    y1 := \MPdivten[\the\!!countb]u ;
3274    x2 := \MPdivten[\the\!!countc]u ;
3275    y2 := \MPdivten[\the\!!countd]u ;
3276    draw z1--z2 ;
3277   \stopMPdrawing
3278   \egroup
3279  \fi}
3280
3281\def\executechemicalcomplex#1%
3282 {\bgroup
3283  \putchemicalrule {0} {-\@@chemicalbottom}   {0} {\@@chemicaltop}%
3284  \putchemicalrule {0} {\@@chemicaltop}  {#1150} {\@@chemicaltop}%
3285  \putchemicalrule {0} {-\@@chemicalbottom} {#1150} {-\@@chemicalbottom}%
3286  \egroup}
3287
3288\def\executechemicalOPENCOMPLEX[#1]%
3289 {\executechemicalcomplex+\ignorespaces
3290  \executechemicalSPACE[]}
3291
3292\def\executechemicalCLOSECOMPLEX[#1]%
3293 {\executechemicalSPACE[]%
3294  \executechemicalcomplex-\ignorespaces}
3295
3296% nog niet door midden as!
3297
3298\def\executechemicalverticalsymbol#1#2%
3299 {\executechemicalTEXT
3300   [$\left#1\relax
3301    \dimen0=\@@chemicalunit
3302    \scratchcounter=\@@chemicaltop
3303    \advance\scratchcounter by \@@chemicalbottom
3304    \dimen0=\scratchcounter\dimen0
3305    \vcenter to \dimen0{}
3306    \dimen2=\@@chemicalunit
3307    \dimen2=\@@chemicalright\dimen0
3308    \vcenter{\leftskip1em\hsize\dimen2\relax\strut#2\strut}%
3309    \right.$]}%
3310
3311\def\executechemicalUPARROW[#1]%
3312 {\executechemicalverticalsymbol\uparrow{#1}}
3313
3314\def\executechemicalDOWNARROW[#1]%
3315 {\executechemicalverticalsymbol\downarrow{#1}}
3316
3317\def\executechemicalUPDOWNARROW[#1]%
3318 {\executechemicalverticalsymbol\updownarrow{#1}}
3319
3320\let\setchemicalattributes\relax
3321
3322\setupchemical
3323 [\c!width=0,
3324  \c!height=0,
3325  \c!left=0,
3326  \c!right=0,
3327  \c!top=0,
3328  \c!bottom=0,
3329  \c!bodyfont=\the\bodyfontsize,
3330  \c!resolution=\outputresolution,
3331  \c!scale=\v!medium,
3332  \c!size=\v!medium,
3333  \c!textsize=\v!big,
3334  \c!frame=\v!off,
3335  \c!axis=\v!off,
3336  \c!state=\v!start,
3337  \c!style=\rm,
3338  \c!location=,
3339  \c!option=,
3340  \c!offset=LOW,
3341  \c!alternative=1,
3342  \c!color=,
3343  \c!rulethickness=,
3344  \c!rulecolor=,
3345  \c!factor=1]
3346
3347% Tijdelijk plaatsen we deze extra macro's hier.
3348%
3349% mathontop: \mtop {} {}
3350% textontop: \ttop {} {}
3351
3352\def\putontop#1#2%
3353 {\vbox
3354   {\halign
3355    {\strut\hss##