core-uti.mkii / last modification: 2020-01-30 14:15
%D \module
%D  [    file=core-uti,
%D    version=1997.03.31,
%D     title=\CONTEXT\ Core Macros,
%D    subtitle=Utility File Handling,
%D     author=Hans Hagen,
%D      date=\currentdate,
%D   copyright={PRAGMA ADE \& \CONTEXT\ Development Team}]
%C
%C This module is part of the \CONTEXT\ macro||package and is
%C therefore copyrighted by \PRAGMA. See mreadme.pdf for
%C details.

\writestatus{loading}{ConTeXt Core Macros / Utility File Handling}

\unprotect

% todo : safe lan etc too
% todo : load all commands at once (tok)
% todo : merge status info patch into tui file (language, encoding, etc),

% Utility-file
%
% De onderstaande macro's ondersteunen het gebruik van de
% zogeheten utility-file. Alle extern onder te brengen
% informatie wordt opgeslagen in de file \jobname.tui, tenzij
% er selectief pagina's worden gezet. In dat geval wordt de
% file \jobname.tmp gebruikt. Informatie wordt ingelezen uit
% de file \jobname.tuo, welke door TeXUtil wordt aangemaakt.

\edef\utilityversion{1998.07.07} % was: 1996.03.15 % status variables
\edef\utilityversion{1998.12.20} % was: 1998.07.07 % index attributes
\edef\utilityversion{2003.07.19} % was: 1998.12.20 % object pages
\edef\utilityversion{2006.06.23} % was: 2003.07.19 % -- instead of :
\edef\utilityversion{2006.09.21} % pt in pos
\edef\utilityversion{2008.10.14} % moved more to lua in mkiv

% Bepaalde commando's worden als string weggeschreven. Deze
% zijn aan het eind van deze file gedefinieerd.

% Om een opbouw van spaties te voorkomen (???) moet ^^M een
% andere betekenis krijgen:
%
% \catcode`\^^M=14 (comment)
%
% read file
%
% \catcode`\^^M=5 (end of line)

\newwrite\utility@tui
\newif\ifutilitydone

\ifx\sectionseparator\undefined \def\sectionseparator{-} \fi

\def\@@utilityerrormessage
 {\showmessage\m!systems8\empty
  \globallet\@@utilityerrormessage\relax}

\def\thisisutilityversion#1%
 {\doifelse\utilityversion{#1}%
   {\checksectionseparator}
   {\@@utilityerrormessage\resetutilities\endinput}}

\def\checksectionseparator         % catches backward compatibility conflict
 {}% \doifnot\sectionseparator:\endinput} % this dependency may go in a few years

\def\dosplitofffoliopart[#1--#2--#3]{#3}

\def\thisissectionseparator#1%
 {\bgroup
  \globallet\checksectionseparator\relax
  \defconvertedcommand \asciia\sectionseparator
  \defconvertedargument\asciib{#1}%
  \expanded{\gdef\noexpand\dosplitofffoliopart[####1\sectionseparator
   \sectionseparator####2\sectionseparator\sectionseparator####3]{####3}}%
  \ifx\asciia\asciib
   \egroup
  \else
   \egroup
   % todo \@@utilityerrormessage
   \resetutilities
   \endinput
  \fi}

\def\writeutility     {\write\utility@tui}
\def\writeutilitycommand#1{\write\utility@tui{c \string#1}}

% less tokens
%
% \def\immediatewriteutility    {\immediate\writeutility}
% \def\immediatewriteutilitycommand{\immediate\writeutilitycommand}
%
% more flexible (for overloading)

\def\immediatewriteutility     {\immediate\write\utility@tui}
\def\immediatewriteutilitycommand#1{\immediate\write\utility@tui{c \string#1}}

% as in:

\def\cwriteutility#1%
 {\write\utility@tui{\noexpand\checkedutility{\number\nofshipouts}{#1}}}

\def\cwriteutilitycommand#1%
 {\write\utility@tui{\noexpand\checkedutility{\number\nofshipouts}{c \string#1}}}

\let\checkedutility\secondoftwoarguments

\def\docheckedutility#1#2{\ifnum#1=\nofshipouts#2\else\letterpercent\fi}

\prependtoks
 \let\checkedutility\docheckedutility
\to \everybeforeshipout

% Better use marks.

\newtoks \everyopenutilities
\newtoks \everycloseutilities
\newtoks \everycheckutilities

\def\openutilities {\the\everyopenutilities } % \global\everyopenutilities\emptytoks
\def\closeutilities{\the\everycloseutilities}
\def\checkutilities{\the\everycheckutilities}

\appendtoks
 \let\writeutility        \cwriteutility
 \let\writeutilitycommand     \cwriteutilitycommand
 %\let\immediatewriteutility    \cimmediatewriteutility
 %\let\immediatewriteutilitycommand\cimmediatewriteutilitycommand
 \let\checkutilities       \relax
\to \everycheckutilities

\appendtoks
 \immediate\openout\utility@tui\jobname.\f!inputextension
 \immediatewriteutilitycommand{\thisissectionseparator{\sectionseparator}}% for the moment
 \immediatewriteutilitycommand{\thisisutilityversion {\utilityversion }}% in this order
\to \everyopenutilities

\appendtoks
%  \immediate\closeout\utility@tui % niet echt nodig
 \reportutilityproblems
 % should be a message :
 \let\writeutilitycommand     \gobbleoneargument
 \let\writeutility        \gobbleoneargument
 \let\immediatewriteutilitycommand\gobbleoneargument
 \let\immediatewriteutility    \gobbleoneargument
\to \everycloseutilities

% \def\reopenutilities
%  {\immediate\closeout\utility@tui
%  \openutilities}

\def\abortutilitygeneration
 {\immediatewriteutilitycommand\utilitygenerationaborted
  \immediatewriteutility{q {quit}}}

\def\utilitygenerationaborted
 {\showmessage\m!systems{21}\empty
  \globallet\utilitygenerationaborted\endinput
  \gdef\reportutilityproblems{\showmessage\m!systems{22}\empty}%
  \endinput}

\def\savecurrentvalue#1#2%
 {\immediatewriteutilitycommand{\initializevariable\string#1{#2}}}

\let\initializevariable\gdef

\appendtoks
  \globallet\initializevariable\gobbletwoarguments
\to \everyafterutilityread

\let\reportutilityproblems\relax

\newtoks\utilityresetlist

\def\addutilityreset#1%
 {\@EA\appendtoks\csname\s!reset#1\endcsname\to\utilityresetlist}

\def\resetutilities
 {\the\utilityresetlist}

% #1=type #2=file #3=melding #4=voor #5=na
%
% Er wordt gegroepeerd. Als binnen een lijst (bijvoorbeeld) de
% \leftskip is aangepast, maar nog geen \par is gegeven, dan
% geldt buiten de groep de oude \leftskip. Aan #5 kan dan
% ook \par worden meegegeven om de paragraaf af te sluiten.

\newif\ifdoinpututilities
\newif\ifunprotectutilities  % voor't geval er \v!xxxxxx's zijn

\def\currentutilityfilename{\jobname}

% we need to pop and push, else problems with reading
% utility files (toc) in xml mode and (e.g.) in a toc
% entry doing a doifmode
%
% the following is not ok because we have no way to signal
% xml content (yet), so for the moment we use this:

\appendtoks
  \ifprocessingXML
    \processingXMLfalse
    \enableXML
    \catcode`\\=\@@escape
    \catcode`\{=\@@begingroup
    \catcode`\}=\@@endgroup
    \catcode`\%=\@@comment\relax
  \fi
\to \everybeforeutilityread

% \edef\testbytesequence
%  {\rawcharacter{7}%
%  \rawcharacter{27}%
%  %rawcharacter{227}% invalid in xetex, which expects utf
%  \rawcharacter{195}\rawcharacter{128}} % valid utf code
%
% \def\thisisbytesequence#1%
%  {\ifx\testbytesequence\empty\else
%   \defconvertedcommand\testbytesequence\testbytesequence
%   \defconvertedargument\ascii{#1}%
%   \ifx\testbytesequence\ascii \else
%    \writestatus\m!systems{possible problem with 8 bit output}%
%   \fi
%  \fi
%  \global\let\thisisbytesequence\gobbleoneargument}
%
% \ifnum\texengine=\xetexengine
%   \let\testbytesequence\empty
% \fi
%
% \appendtoks
%  \immediatewriteutilitycommand{\thisisbytesequence{\testbytesequence}}%
% \to \everyopenutilities

\let\testbytesequence \empty       % keep this
\let\thisisbytesequence\gobbleoneargument % keep this

\long\def\doutilities#1#2#3#4#5% % introduceren in utility file
 {\resetutilities
  % more than one utility thing can be handled in one pass,
  % for instance lists, so we process ##1 as list
  \def\douticommand##1{\csname\s!set##1\endcsname}%
  \processcommacommand[#1]\douticommand
  \begingroup
  \def\currentutilityfilename{#2}%
  \notesenabledfalse
  \doinpututilitiestrue
  \global\utilitydonefalse
  \pushendofline % geeft problemen zodra andere file wordt ingelezen
  \pushcatcodetable
  \setcatcodetable\ctxcatcodes
  \ifunprotectutilities % nog nodig ?
   \unprotect
  \fi
  #4%
  \the\everybeforeutilityread
  \readjobfile{#2.\f!outputextension}\donothing\donothing
  \the\everyafterutilityread
  \popcatcodetable
  #5%
  \relax
  \ifunprotectutilities
   \protect
  \fi
  \popendofline
  \ifutilitydone\else
   \doifsomething{#3}
    {\showmessage\m!systems9{{#3}}%
    \doifconcepttracing
     {\blank
      \setmessagetext\m!systems9{{#3}}%
      \type{[\currentmessagetext]}%
      \blank}}%
  \fi
  \endgroup}

% Default-instellingen (verborgen)

\prependtoks \resetutilities \to \everyjob

% Experiment
%
% \installprogram{Hello World}
% \installprogram[hw]{Hello World}
% \installedprogram[hw]

\def\installprogram
 {\dosingleempty\doinstallprogram}

\def\doinstallprogram[#1]#2%
 {\doifelsenothing{#1}
   {\dodoinstallprogram{#2}}
   {\setvalue{\??up#1}{\dodoinstallprogram{#2}}}}

\def\dodoinstallprogram#1%
 {\immediatewriteutility{e p {#1}}}

\def\installedprogram[#1]%
 {\getvalue{\??up#1}}

% \writeplugindata{texutil}{{alpha}}
% \writeplugindata{texutil}{{beta}}
% \writeplugindata{texutil}{{gamma}}
% \writeplugindata{texutil}{{delta}}
%
% \loadplugindata {plugintest}

\def\immediatewriteplugindata#1#2%
 {\immediatewriteutility{p u {#1} #2}}

\def\writeplugindata#1#2%
 {\writeutility{p u {#1} #2}}

\def\loadplugindata#1%
 {\doutilities{#1}\jobname\empty\relax\relax}

% \plugincommand{\command{}{}{}}
%
% this way we can catch undefined commands

\long\def\plugincommand#1%
 {\doplugincommand#1\relax}

\long\def\doplugincommand#1%
 {\ifx#1\undefined
   \expandafter\noplugincommand
  \else
   \expandafter#1%
  \fi}

\long\def\noplugincommand#1\relax
 {}

% \addutilityreset{plugintest}
%
% \def\resetplugintest{\let\plugintest\gobbletwoarguments}
% \def\setplugintest {\let\plugintest\writestatus}
%
% \installplugin
%  {plugintest}
%  {\let\plugintest\gobbletwoarguments}
%  {\let\plugintest\writestatus}

\long\def\installplugin#1#2#3%
 {\addutilityreset     {#1}%
  \long\setvalue{\s!reset#1}{#2}%
  \long\setvalue{\s!set #1}{#3}}

\protect \endinput